ࡱ> }|^bjbj4x!+nn8*\\GtFFFFFFF$]ILFFG.kkk^FkFkk>B}'N1v0@,FG<G\@lLLXBLBkFFGLn6 :Njemn smlouva Pronajmatel: & & & & & (nzev pYspvkov organizace dle zYizovac listiny) Sdlo: & & & & & Zastoupen: & & & & & - Yeditelem/Yeditelkou akoly I : & & & & & Bankovn spojen: & & & & & ZYizovatel: Jihomoravsk kraj se sdlem vBrn, }erotnovo nm. 449/3, 601 82 Brno (dle jen pronajmatel) a Njemce: & & & & & (nzev prv. os. / jmno a pYjmen fyz. os.) Zapsn vobchodnm rejstYku: & & & & & Sdlo: & & & & & Zastoupen: & & & & & (oprvnn jednat / pln moc) I : & & & & & DI : & & & & & Bankovn spojen: & & & & & (dle jen njemce) (pronajmatel a njemce jsou dle t~ spole n ozna ovni jako smluvn strany nebo jednotliv jako smluvn strana ) uzavYeli dle zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk, n~e uvedenho dne, msce a roku tuto NJEMN SMLOUVU PYedmt njmu Jihomoravsk kraj/ pronajmatel (v pYpad, ~e vlastnkem movitho majetku je pYmo pYspvkov organizace, nikoliv zYizovatel) je vlu nm vlastnkem n~e uvedenho movitho majetku, a to & & & & & . Pronajmateli je ZYizovac listinou . j. 20/& , ze dne 30. 4. 2015, mimo jin pYedn k hospodaYen majetek specifikovan v l. I. odst. 1. tto smlouvy. Pronajmatel je na zklad l. VI. odst. 6 pYedmtn zYizovac listiny oprvnn pronajmat movit majetek pYedan mu khospodaYen vlastnm jmnem a na vlastn et na dobu do jednoho roku, v etn. (v pYpad, ~e jde o majetek pYspvkov organizace, se tento odstavec nepou~ije) Pronajmatel dv na zklad tto smlouvy njemci do do asnho u~vn movit majetek specifikovan v l. I. odst. 1. tto smlouvy (dle jen pYedmt njmu ). Njemce pYejm podpisem tto smlouvy pYedmt njmu specifikovan vtomto lnku smlouvy od pronajmatele do njmu a zavazuje se za to pronajmateli platit njemn. Podpisem tto smlouvy dle stvrzuje, ~e pYedmt njmu je vYdnm stavu schopnm u~vn k elu dohodnutmu vtto smlouv. el njmu ( el njmu nemus bt vnjemn smlouv vyjdYen. PYesto je vaak vhodn jej uvdt) Pronajmatel pronajm pYedmt njmu uveden v l. I. tto smlouvy za elem & & & & & . Njemce se zavazuje, ~e bude pYedmt njmu u~vat jen kvae ujednanmu elu. Doba trvn njmu Njem se uzavr na dobu ur itou od & & & & & do & & & & & . Njemn Smluvn strany se dohodly a njemce se zavazuje khrad njemnho za u~vn pYedmtu njmu ve vai & ,- K za msc. Njemn bude na zklad dohody smluvnch stran hrazeno ms n, na et pronajmatele slo tu & & & & & ., vedenho u & & & & & (njak banka), a to do & . dne msce, za kter se njem hrad. (Zkon sice pYedpokld hrazen njemnho pozadu, nicmn pro akolu bude vhodnja dohodnout placen njemnho za prv b~c msc. Rovn~ je mo~n pro vylepaen pozice akoly zkusit dohodnout i povinnost njemce uhradit akole pYed zapo etm njmu zlohu na njem.) VpYpad prodlen se splcenm njemnho si smluvn strany sjednvaj smluvn pokutu ve vai 0,1% za ka~d den prodlen. Prodlen vhrad njemnho dela ne~ tYi (dlka dle okolnost) msce se dle pova~uje za podstatn poruaen podmnek tto smlouvy njemcem a pronajmatel je vtakovm pYpad oprvnn vypovdt njem bez vpovdn doby Prva a povinnosti smluvnch stran (V tto oblasti bude nutn v~dy promyslet vhodn prva a povinnosti na mru ka~d jednotliv smlouv, jin prva a povinnosti bude potYeba dohodnout u njmu automobilu, jin u pronjmu akolnch pomocek, apod.) Njemce je povinen u~vat pYedmt njmu pouze k elu stanovenmu touto smlouvou, vsouladu spodmnkami stanovenmi touto smlouvou a vsouladu sobecn platnmi prvnmi pYedpisy. Njemce nen oprvnn pYenechat pYedmt njmu do u~vn i podnjmu tYet osob. Njemce je povinen udr~ovat pYedmt njmu vtakovm stavu, kter odpovd b~nmu opotYeben. Za tmto elem je povinen na vlastn nklady provdt dr~bov a opravn prce. Njemce je povinen pe ovat o pYedmt njmu tak, aby na nm nevznikla akoda a udr~ovat ho vYdnm stavu. Pokud se na pYedmtu njmu vyskytnou poruchy pYesahujc mo~nosti b~n dr~by a oprav, je njemce povinen tyto poruchy bez zbyte nho odkladu prokazatelnm zposobem oznmit pronajmateli. Pronajmatel pak provede npravu zjiatnch nedostatko na vlastn nklady. Jinak njemce odpovd za akodu, kter nesplnnm povinnosti opravy vznikla. Nedostatky ve stavu pYedmtu njmu ">HJX , 2 B h r t R r  0 2 V X  , 2 H L l 齰齰奞 hAhh'h hl8hhx hchchchc6B*phhchj@6B*phhOS#6B*phhchOS#6B*phhOS#hj@hcho%ho%ho%CJ h~oCJ 7 ". D t J L P R 2  $a$gdk=$a$gdk=gdj@$a$gdo% ,0HJVh Vhtvxz|~PRɾڭک֢֢֢֢֢֢֞ښږڒږ֞ڎڎڊڞhqXhk<hPhShfhV hhOS#h63hhOS#hOS#6B*phhOS#hOS#B*phhFhOS#6B*phOhOS#hx hk=5 hOS#5 h.,5 hx5hxhx5 h~o56 8:~D $ & Fa$gdP $h^ha$gd4 $ & Fa$gdAgdV $ & Fa$gdV $h^ha$gdOS# $ & Fa$gdOS#gdx$a$gdk= $ & Fa$gd.,RT~BDr^h|~ "02ϵ抱|up h2*5 h.,5>* h))h)) h*h2*hwh))5h2*hBvh$h4h63 hh))hh))h{8h))6B*phh{8h{86B*phh+6B*ph h))5h))h))5 h.,5hOS#hVhV6B*phhV( "24 "^ ` b P"$a$gd$gd2* $ & F a$gd4gd4 $ & F a$gdg $h^ha$gd63 $ & F a$gd[$a$gdk=$a$gd@G $ & Fa$gd.,gdx24 "8:^`b 2>FHJLRT`drtнХХСh*.hq 6B*phh*. ho h!xh!xhQEhz*1h[ h4hh4h46B*ph h4h4hDh$)h2*h h[h63h[hk=h+hD-h63h))hmh))5B*ph/$\ ^ ` b !!">"L"N"""D#F#H#b#d#z###ööé|r|r|njnfbn^njnhRh$)hk=hPhhP6B*phh\h6B*phh|6B*ph h5hwh5 h.,5h2*h2*h46B*phhjhj6B*phhjh4h46B*phhE66B*phhj6B*phh*.hq 6B*phhq 6B*ph####*$B$`$%&&r&t&&&)>AAA8A:AA4BCHCCCCCDDEE\E^EEEfGhGjGGBI"J𲥲tjhp6B*phhphp6B*ph h=5 h.,5hh| hR'^h/ hR'^hyh@hFhP6B*phOhFhP56B*phOhr6B*phhPhP6B*ph hChPhXjUhNhk=hRhPhh$)h)P"^$`$%%&&@)B)d?f?AA2B4BCDE $`a$gdP$^`a$gdP $e^ea$gdPgdP$ & Fe^e`a$gd+$e^e`a$gd+$ & Fe^e`a$gdP zposoben innost i pasivitou njemce mus odstranit njemce na sv nklady nebo je njemce povinen zaplatit pronajmateli, pokud je d pronajmatel na sv nklady odstranit. Pronajmatel neodpovd za akody vznikl vprobhu njmu, pokud tyto byly zposobeny vsouvislosti s innost njemce. Takto vznikl akody na majetku a zdrav je njemce povinen uhradit vlastnmi prostYedky. Po celou dobu trvn njmu je pronajmatel povinen umo~nit njemci Ydn a ni m neruaen u~vn pYedmtu njmu vrozsahu dohodnutm touto smlouvou. Smluvn strany se dohodly, ~e provdn potYebnch reviz, tkajcch se pYedmtu njmu, bude zajiaeovat: (lze podle upravit dle okolnost, dle povahy pYedmtu njmu, apod.) a) njemce stm, ~e o potYeb proveden bude pYedem informovat pronajmatele. Vynalo~en a Ydn dolo~en doklady budou pYefakturovny pronajmateli. b) pronajmatel na sv nklady. V pYpad poruaen smluvn povinnosti njemcem sjednvaj smluvn strany smluvn pokutu ve vai & ,- K , kterou je njemce povinen uhradit do 10 dno od doru en psemn vzvy pronajmatele na adresu njemce uvedenou v tto smlouv. Vpochybnostech se m za to, ~e vzva byla doru ena tYet den po odesln. Skon en njmu (Njem uzavYen na dobu ur itou skon uplynutm sjednan doby njmu, mo~e skon it oboustrannm prvnm jednnm, tedy dohodou, ale t~ jednostrannm prvnm jednnm vpovd. Zkon po t se dvma variantami vpovdi svpovdn dobou a bez vpovdn doby, tj. okam~it. Pou~it vpovdi bez vpovdn doby je vaak koncipovno spae jako vjime n, pro zva~nja dovody.) Njem skon uplynutm ujednan doby njmu. Njem mohou smluvn strany ukon it t~ dohodou. Pronajmatel dle mo~e njem pYed uplynutm ujednan doby njmu vypovdt ztchto dovodo: & & & & & & Njemce dle mo~e njem pYed uplynutm ujednan doby njmu vypovdt ztchto dovodo: & & & & & & (Zde je prostor pro definovn specifickch dovodo, vzkon neuvedench, kter vyhovuj okolnostem konkrtn smlouvy. Njem ujednan na dobu ur itou mo~e ka~d ze stran vypovdt jen v pYpad, ~e ve smlouv byly zroveH ujednny dovody vpovdi a vpovdn doba!) Vpovdn doba je jednoms n. (1 msc vp. doba pro vc movitou, dle NOZ 2231 odst. 1, nicmn podle naaeho nzoru lze tuto dobu smluvn upravit dle okolnost) Poruauje-li strana zvlae zva~nm zposobem sv povinnosti, a tm posob zna nou jmu druh stran, m dot en strana prvo vypovdt njem bez vpovdn doby. Ve vpovdi mus bt uveden jej dovod; vpov, v n~ nen uveden jej dovod, je neplatn. Posledn den trvn njmu je njemce povinen vrtit pYedmtn vci movit pronajmateli vjeho sdle, a to ve stavu, vjakm je od pronajmatele pYevzal, spYihldnutm kobvyklmu opotYeben. Zvre n ustanoven Prva a povinnosti smluvnch stran vtto smlouv vslovn neupraven se Yd pYsluanmi ustanovenmi zkona . 89/2012 Sb., ob ansk zkonk a obecn zvaznmi pYedpisy. Smluvn strany prohlaauj, ~e si tuto smlouvu pYed jejm podpisem pYe etly, ~e byla uzavYena po vzjemnm projednn podle jejich prav a svobodn vole, ur it, v~n, nikoliv vtsni a za npadn nevhodnch podmnek. Veaker zmny a doplHky tto smlouvy jsou platn pouze formou psemnch a o slovanch dodatko. Tato smlouva se vyhotovuje ve tYech stejnopisech, pYi em~ pronajmatel obdr~ dva a njemce jeden stejnopis. Rada Jihomoravskho kraje vyslovila dne & & & & & usnesenm . & & & & & souhlas suzavYenm tto smlouvy. (uplatn se pYi opakovanch njmech a pYi njmech na dobu ur itou delach ne~ 1 rok) Platnost tto smlouvy nastv okam~ikem jejho podpisu obma smluvnmi stranami. PYlohy: (jsou-li sou st smlouvy njak pYlohy, napYklad pYedvac protokol apod.) V & & & & & dne & & & & & V & & & & & dne& & & & & (Kolonky pro vyplnn msta a dne podpisu nedoporu ujeme pYed-vyplHovat, ale radji je ponechat przdn a vyplnit a~ pYi podpisu) ..........................................................................................Za pronajmatele: nzev akoly podle zYizovac listiny jmno, Yeditel/YeditelkaZa njemce: nzev nebo jmno njemce jmno, funkce   PAGE \* MERGEFORMAT2 EEfGhGjGG~JJJ8K:KKKKL$ & F ^`a$gd4$a$gd4 $e^ea$gd4$ & Fe^e`a$gd+$a$gdp$a$gd= $ & Fa$gd.,$a$gd$ & Fe^e`a$gd+ e^e`gd+"J.J|J~JJJJ6K8K:KTK\K^KtKKKLL LL"L$L:LLLLL`MMMM;أwj`jVhr6B*phh)6B*phhMTh:@6B*phh46B*phhh6B*phh:@B* phphh46B*phh4h6B*ph hh h2=Ehhh h2=Eh h2=Eh4h= h2=Eh=hph=6B*phhp6B*phh|6B*phL LLLLLNN4P6PvQxQ0R2RSgdr$ & Fe^e`a$gdr$a$gd4$ & Fe^e`a$gd4$a$gd $e^ea$gd4$ & F^`a$gd4$ & Fe^e`a$gd+ $^a$gd4MNNNNN O"O&O(O2OxOzOOOOOOP0P2P4P6PtQvQxQ.R2R6Ryyrkd`\UQJ h/lhrhr hihh4h= hth= hth4 h4hhhJ6B*phhh6B*phhr6B*phh6B*phhLh6B*phhFh6B*phO hLhhMTh46B*phh=6B*phh46B*phhJ6B*phhrhr6B*ph6RfRRSDSFSSSSSTTTTTTU@UUUhVjVVVWWWX.XHXVXrXxXXXXXXXYYY\Y^YZZ ZZZZZZÿÿ׻hI h3hd`hjhQ|6B*phhQ|hQ|6B*ph h*h|h|h!hwhXjhPhY?hRhah$)hk=hNh$)hN5 h.,5 h=5 h/lhrhr3SSSSSUVVWWXXZ ZZZZ^[ $e^ea$gd|gd| e^e`gd4$e^e`a$gd4$ & Fe^e`a$gd4$a$gdk= $ & Fa$gd.,$a$gd@GZ*[X[\[^[`[b[d[h[r[t[|[[[[[[[[[[[\\\\]]p]|]]]]]]]^^.^^^n^^^Ⱦ|wp hpNh hA16hs hA16hhA156hhA16 hpNhA1hA1hs hA15hI hxh%#Hh$)6B*phh%#H6B*phh%#Hh%#H6B*ph h*h|hbh%#Hhjh|hI 6B*phh|6B*ph*^[`[b[[\\\\]r] $If^gd| $IfgdI<^gdpNgdx ^gd%#H gd%#H$a$gdk= r]t]]]^.^`^^ $If^gd| $IfgdI<gkd$$IfF0b$ t#644 lag$gpyt|^^^^^^^^^^^^^^^}$a$$a$gdo%gd` gdI gkd{$$IfF0b" t#6 44 lag$gpyt|^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ hpNhh(smHnHuh(sjh(sUhdh@GhF=jhF=U^^^^gdI 21h:p!. A!"#o$% y$$If!vh#v#v:V F t#655ag$gpyt|y$$If!vh#v#v:V F t#6 55ag$gpyt|^ 02 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHD`D NormlnCJ_HaJmHsHtHJA J Standardn psmo odstavceZi@Z Normln tabulka4 l4a 0k 0 Bez seznamu 6@6 ` Zhlav p#8o8 ` Zhlav CharCJaJ4 @4 ` 0Zpat p#6o!6 ` 0 Zpat CharCJaJL@2L E6 Odstavec se seznamem ^TC@BT VZkladn text odsazen ^aJRoQR VZkladn text odsazen CharCJPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ 1!x ***- R2#"JM6RZ^^1346: P"ELS^[r]^^^025789;$&-!8@0( B S ?]`ad!!! ! ! !!!!/!2!FH 7!!!! ! ! !!!!/!2! T T $$++33CCXo  !!!!,!/!2! T T $$++33CCXo  !!!!,!/!2!YOzB'i[ {r>vsΣK)>%[^8\t%K9>}:L(= ~B N n`C4CPuCBh IrBRn7 Wp Ly]:7G+bR HT@nnh^h`6B*o(ph. 8^8`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^ `hH. xL^x`LhH. H^H`hH. ^`hH. L^`LhH.hh^h`)h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hH^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.h 7^7`o(hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.hh^h`o()^`6B*o(ph) p^p`hH. @ L^@ `LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. P^P`hH. L^ `LhH.hh^h`)h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJQJ^Jo(hHohP^P`OJQJo(hHh h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.^^^`6B*o(ph) .^.`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^`hH. nL^n`LhH. >^>`hH. ^`hH. L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h L^`LhH.h f ^f `hH.h 6 ^6 `hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h vL^v`LhH.h h^h`hH.h 8^8`hH.h L^`LhH.h ^ `hH.h ^ `hH.h xL^x`LhH.h H^H`hH.h ^`hH.h L^`LhH.K)4CBRT@nuC{rLy]G+bYO7 W[^8 It%K9s ~B n`C>}:L(='i[ r> B6ơtryr7Dr!xajxF}y q C WI ! ` - (d , L1 3*;I & cLd*44 |u|Jy x`,v2Byu!+D"OS#$o%$)2*,-B-D-.J/1z*1A1N23;4V4E63l7{8}9:1l:3<;=^;F=i/=Y?@:@j@AB8`CD2=EQE@G%#HeHK6bK8OP8rP}Q?RynRrRTMTqX3Z'[gl[ ]R'^d`xa bR{bYfgKk6m~o(sAsj-tu,u'dw8 yrz3F|O ~NS ^p}hr?j[a]&tpN(s5k=?)w[q ,xm6pSG!x@Q))')B]oBv=be$U07Iy(4.,~B]*.1|Pvwk<>E0(KBVfVm*d3Yb{|Jg63~:[/%e"C(PSI<E %t@K/ 8n([l+@mPo'Xj!(ANr"$Q|wRSjP!!@| 1! "&>Unknown Zeman FilipG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial;Wingdings?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"qi Fg+L'$'r<<<<!o4 2qHP ?x2!xx DPronajmatel : Odborn u iliat a Praktick akola, Brno, Lomen 44martahVybral OldYichX       Oh+'0 8D d p | HPronajmatel : Odborn uilit a Praktick kola, Brno, Lomen 44martahNormalVybral Oldich14Microsoft Office Word@,@lb@R@0qN<՜.+,00 hp LOMENA< EPronajmatel : Odborn uilit a Praktick kola, Brno, Lomen 44 Nzev !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<>?@ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijkmnopqrsuvwxyz{~Root Entry F@+NData =1TableECMWordDocument 4xSummaryInformation(lDocumentSummaryInformation8tMsoDataStoreHN}'NSDYECA3CCKKA==2HN}'NItem PropertiesUCompObj {  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q