ࡱ> bjbjupup.Q**R 8d*^ 6!!!!o"v"$ #3c5c5c5c5c5c5c$bgjhYc#o"o"##Yc!!c(((#!!3c(#3c((\ gb!`#6^cd08d]_ |j%|jtgb|jgb(###YcYc':###8d####|j#########*6 `:Nzev koluTomova dlna a zkladn nYad slo koluKutil/1Intern poznmky k koluVyprav em je kutil Tom, kter vysvtl - kdo je kutil, co je dlna, jak jsou zkladn druhy nYad a kam patY.Provodce kutil TomTom je kutil, pYesnji kutil domc . Xk se, ~e kutilem se lovk nestv, ale ~e kutilem se lovk rod. Tom stmto tvrzenm nesouhlas, ka~dho rd toti~ kutilstv nau .Stru n pYedstaven koluVtej vTomov dln! Co to vlastn dlna je a co do n patY? Tom Ti to mile rd prozrad& Faktory fyzick 1 mentln 1 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Kutilstv zdar! Dovol mi, abych se Ti pYedstavil, jmenuji se Tom a lid o m Ykaj, ~e jsem typick domc kutil. Jak se takov domc kutil pozn? Pozna ho hlavn podle toho, ~e m k dispozici spoustu nYad a asto vlastn dlnu i jin prostor, kde se mo~e neruaen vnovat kutilstv. Foto Toma No Yk se, ~e kutilem se lovk nestv, ale ~e kutilem se lovk rod. No ale myslm, ~e to tak pln nen pravda. Kutilem mo~e bt tYeba popelY, sportovec ale i tYeba Tvoje pan u itelka. Kutilovi je nejlpe v dln, sumazanma rukama, v montrkch s kapsami plnmi praktickch vc ( Foto dlny My kutilov jsme nejaeastnja v rodinnm domku, ale nakonec i vpanelkovm byt se d pYedlat takYka vae krom nosnch zd ( A co Ty? Ma vrodin taky njakho domcho kutila? Nahrvaj odpov Ae je to tak i onak, rd bych T skutilstvm lpe seznmil a samozYejm T tak nco nau il. Jdea do toho se mnou? Obr. odpov ano x ne Ano Myslel jsem si to ( Ne Myslm, ~e T kutilstv stejn chytne ( Zkladn potYebou ka~dho sprvnho kutila je pracovn nYad. Pokud bydla v byt, bude Tv vybaven vzhledem kprostorovmu omezen mnohem skromnja ne~ v rodinnm dom, na chat i chalup, kde je mo~n zYdit dlni ku. Pokud si tedy budeme kupovat njak nYad, mli bychom dobYe rozmyslet, kde jej ulo~me. Mamince ho doma mezi pYbory rozhodn neskldej ( Foto linky nebo kuchyn, kter bude erven pYeakrtnut Dobrm Yeaenm jsou skYHky na nYad. Rozhodnout se mo~eme napYklad pro plechovou, pYpadn plastovou skYHku. UvnitY maj mno~stv odkldacch pYihrdek, kter jsou praktick i pro ulo~en aroubo a matic. Tak si mo~ea koupit klasick rozkldac kufYk snYadm, nebo przdn a nYad si do nj budea postupn dokupovat. Kter zn~e uvedench kufYko je ten na nYad? Uka~ na nj prstem. foto kufYku nanYad Ano, sprvn! foto kufYku na dokumenty Ne, ten se hod spae na papry.Nyn zde mme pr kousko nYad, kter do takovho kutilskho kufYku ur it patY. Povede se Ti nyn spojit mno~stv nYad na obrzku s slem na kostce? Vyber tedy sprvnou kostku a uka~ na ni. Obrzek snYadm, ke ktermu bude za kol vybrat obrzek skostkou, na kter bude sprvn po et. `patn To nen sprvn po et, zkus to znovu! Sprvn Vborn, na obrzku je x kousko nYad. J mm svou dlnu vgar~i u domu. Trvm tam ka~dou volnou chvilku, moc m to bav. A va Ty o em snm? O pojzdn dln ( Ml bych ji potom v~dy pYi sob. Jak vypad moj sen& ehm tedy pojzdn dlna, se mo~ea podvat na videu n~e. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=aS-gydlKN6Q" https://www.youtube.com/watch?v=aS-gydlKN6Q Rd bych T seznmil se zkladnmi typy nYad, bez kterch se ka~d sprvn kutil neobejde. Rozhodn mezi n patY aroubovk, co~ je nstroj ur en kzaaroubovn a utahovn a nebo kpovolovn a vyaroubovn aroubo a vruto, jejich~ hlavi ka je pro nj uzposobena. Foto aroubovku Schvln jestli va, jak je rozdl mezi aroubkem a vrutem? Nahrv audio Hlavn st aroubku je zvit a spole n smatkou tvoY spojovac prostYedek, prost snimi mo~eme ledacos spojit. Jinak tou matkou nemyslm ~dnou maminku, ale kovovou mati ku, jako je na obrzku ( Foto aroubku a matky Vrut je tak spojovac sou stka, ale pYi mont~i si sm vyYezv zvit vmaterilu, tak~e nepotYebuje mati ku. Foto vrutu, nejlpe napol zavrtanho `roubovky se rozliauj podle zakon en, kter mus odpovdat hlav aroubku i vrutu. Mezi dva zkladn typy patY aroubovk ploch - je ur en pro arouby a vruty, kter maj hlavu s jednou dr~kou a kY~ov ten zase patY ktm, kter maj dr~ky ve tvaru kY~e. Oba dva typy jsou na obrzcch n~e, povede se Ti z nich sprvn ozna it ten kY~ov? Foto plochho aroubovku To je ploch aroubovk. Foto kY~ovho aroubovku Ano, sprvn jsi vybral kY~ov aroubovk. Dost bylo aroubovn ( Nyn budeme zatloukat! Nemyslm tm zatajovat lumprny, ale zatloukat hYebky. Ktomu nm slou~ kladivo. Ur it ses u~ stm nkdy setkal, tak mi prosm nzorn uka~, jak se kladvkem takov hYebk zatlouk. Kamard, nebo nkdo zrodiny T pYi tom ur it mile rd nato . A jestli zrovna nema po ruce ~dn kladivo, tak si jako pYedstav, ~e jej vruce dr~a ( Nat video HYebk, hYeb i hYeb ek, te nemyslm to koYen (, je tak spojovac sou stka jako aroubek, nebo vrut. Na jednom konci m hrot a na druhm konci ploch rozaYen hlavi ku. Slou~ k rychlmu spojovn dvou i vce roznch pYedmto, nej astji dYevnch. Ke spojovn, tedy vtomto pYpad spa zatloukn, nepou~vme aroubovk, ale ji~ zmnn kladvko. Foto kladiva Nyn zde mm pomchan hYebky. Pomo~ea mi je prosm seYadit podle velikosti? Zkus je sprvn prstkem popYesouvat od nejkrataho po nejdela. Puzzle hYebko Vborn. V~dn kutilsk dln a domcnosti by tak nemly chybt kleat, co~ je nstroj k uchopovn a stla ovn pYedmto. Dalo by se Yct, ~e pYbuznm nstrojem kleat jsou no~ky. Funguj na podobnm principu. Foto kleat a no~ek Kleat mme tak nkolik druho, mezi ty zkladn a nejpou~vanja patY atpac, kter jsou ur en ke atpn i stYihn tvrdch materilo a kombinovan, kter maj st elist plochou a rhovanou k uchopovn a malou st ur enou ke atpn. Prost je to takov 2 v 1 ( Oboj jsou na obrzcch n~e, podej mi prosm atpa ky, uka~ na n prstem prosm. Foto kombina ek To jsou kombina ky ( Foto atpa ek Ano, sprvn jsi ukzal na atpa ky. Sou st vybaven ka~d dlny mus bt i mont~n kl e. Povede se Ti mont~n kl sprvn vybrat na obrzku? Zkus to! Kl kodemykn To je kl kodemykn zmku. Mont~n kl  Sprvn, to je on. Houslov kl  To je kl houslov a patY do notov osnovy. Zmek To nen kl , ale zmek. Kl je nstroj ur en pro utahovn i povolovn aroubovch spojo. Pouze prsty se aroubky utahuj i spae povoluj docela apatn. Kl em kspchu je tedy v~dy zvolit ten sprvn kl ( Foto aroubu To by myslm pro za tek sta ilo ( U~ va, kdo je kutil a jak nYad soblibou pou~v. Mj se zatm hezky a kutilstv zdar! Nzev koluTomovi elektri t pomocnci slo koluKutil/2Intern poznmky k koluKutil Tom seznm se tyYmi druhy elektrickho ru nho nYad, po em~ bude nsledovat kvz pYiYazovn zvuko kobrzkom nYad, do kterho se zatoulalo bu en krvy (Provodce kutil TomStru n pYedstaven koluElektrick ru n nYad je pomocnk, bez kterho se ~dn poYdn domc kutil neobejde, tak~e ani Tom ne. Rd T snm seznm& Faktory fyzick 1 mentln 1 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 10 promrn 15 maximln 20Kutilstv zdar! Zdrav T kutil Tom. Dnes si povme nco o elektrickm ru nm nYad. Je to toti~ pomocnk, bez kterho se ~dn poYdn Yemeslnk i domc kutil neobejde. Tak~e ani j ne ( Foto elektrickho nYadVa jak je zsadn rozdl mezi ru nm nYadm a tm elektrickm? To bys mohl odhadnout, co mysla? Nahrv audio To elektrick mo~eme zapojit do zsuvky, nebo m vlastn akumultor baterii, kterou pYedem nabijeme. Elektrick energie jednoduae aetY tu naai ( Tak~e za ns tYeba vrt, aroubuje, brous atd. Foto zsuvky Nejznmjam a prvnm pYedstavitelem elektrickho nYad je vrta ka, co~ stroj ur en k vrtn otvoro pomoc vrtko. Nkter elektrick vrta ky bvaj asto vybaveny pYklepem, kter nm pomh pYi vrtn do zdiva i tYeba betonu. Mo~ea si to pYedstavit tak, jako kdyby jsi do ot ejcho se vrtku tloukl jeat kladvkem. PYklep nikdy nepou~vej na vrtn do dYeva i ~eleza. Mohl bys tm zni it vrtk. Spust se video pYklepov vrta ky Na obrzcch n~e je elektrick vrta ka a vrtk na ru n pohon, tzv. nebozez, povede se Ti je sprvn rozliait? Uka~ prstem na vrta ku. Nebozez To je nebozez. Vrta ka Sprvn, to je elektrick vrta ka. Vrtat mo~eme do roznch materilo, napY. cihla, beton, dYevo, kov& musme ale zvolit ten sprvn vrtk. Nyn si mo~ea prohldnout vrta ku vakci. PYehrv video 1:37 1:52 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=14PhaLA1hvw" https://www.youtube.com/watch?v=14PhaLA1hvw Dalam aikovnm elektrickm pomocnkem je akumultorov aroubovk, neboli zkrcen tzv. akuaroubovk. NkteY kutilov ji zkrcen Ykaj akuaa ( Zna n nm uleh uje aroubovn a je to prv ten pYpad, kdy m nYad vlastn baterii. Je to velmi praktick, pomh nm elektYina, ale nepYek~ ~dn kabel ( Povede se Ti ho sprvn vybrat na obrzku a odliait od oby ejnho aroubovku? Oby ejn aroubovk To je oby ejn aroubovk. Aku aroubovk Ano, to je akuaroubovk. Nyn se opt mo~ea podvat, jak funguje akuaroubovk vpraxi. PYehraje se video 00:00 00:10 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=wLc4EsbRFgA" https://www.youtube.com/watch?v=wLc4EsbRFgA Tak bych Ti rd pYedstavil hlovou brusku, co~ je nYad, kde elektYina pohn rychle rotujc Yezn kotou . Pou~v se k dlen roznch materilo, k brouaen a leatn jejich povrcho. asto pou~vanm ozna enm pro hlovou brusku je flexa. Nyn mm pro Tebe opt za kol flexu rozpoznat. Uka~ na sprvn obrzek shlovou bruskou. Pilnk To je pilnk, stm se vce nadYea ( Flexa Ano, sprvn. Flaksa Ne to opravdu nen fleksa, spa flaksa, nebo-li maso bez chuti, sam alacha ( Kladivo Ne, to je kladvko. Ur it T zajm, jak flexa funguje. Nyn se tedy mo~ea podvat, jak se sn d Yezat napY. do cihly. 2:00 2:30 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=VGilLCqO0Pk" https://www.youtube.com/watch?v=VGilLCqO0Pk Jako posledn Ti pYedstavm elektrick pily, kter za ns odvd ohromn kus prce. Zajist rychl, snadn, pYesn a rovn Yezn dYeva, plastu nebo kovu. Nezastupiteln msto velektrickch pilch bezesporu zabraj kotou ov, nebo-li okru~n pily, my kutilov TVXp~  N ` $ & ( \  (  𺴺𡗊|x|x|x|nhJB*PJphhIuh{0h{0B*PJphhhB*PJphhB*PJphhh( 5CJOJQJ^JaJ hIuPJ h{0PJh{0CJOJQJ^JaJh8CJOJQJ^JaJ h{05^J h{05h8h85h{05CJOJQJ^JaJ(VXpfkd$$If0Z% ``%n4a[pytJ$G$If3$G$If 9. 3$G$Ifgd( Wkd$$If0Z% %n47a[pytJd$G$IfgdIu3$G$IfWkd$$If0Z% %n47a[pytJ & ( \  ( AWkd $$If0Z% %n47a[pytJ3$G$IfWkd$$If0Z% %n47a[pytJ$G$If( @ Z t ~l\\ & Fd$1$If & Fd$1$G$If3$G$IfWkd$$If0Z% %n47a[pytJ & Fd$1$If & Fd$1$G$If  L`$H2mZmH & Fd$Ifgd( & Fd$G$Ifgd07d$G$If^gd d$G$If^gd & Fd$G$IfgdWkd$$If0Z% %n47a[pytJ RnJL`ptv>p8:T^$H.2^ūph( hJ6B*PJph jJh07hJB*PJphh07hJB*PJphh hJ6B*PJph jJhPDhJB*PJphhuB*PJphhAB*PJphhhJ6B*PJphho0B*PJphhJB*PJphhhJB*PJph,2^6J & F5d$If^5`gdJ & Fd$Ifgd]d$If^gdk & Fd$IfgdPDd$If^gdJd$If^gd( L&n<b&(46Zlp|8:HJJ$H寣|xx||hJhTmhJB*PJphh]hJB*PJphhkhJB*PJphhJ6B*PJphhkhJ6B*PJph jJhkhJB*PJphhAB*PJphhPDhJB*PJphhJB*PJph jJh( hJB*PJph/b$ !#$x$r^d$G$If^gdY2d$G$If^gdqW & Fd$G$IfgdY2d$G$If^gdTm & Fd$G$IfgdTm?kd{$$IfZ%%%47a[p ytJ H`b"$ !j!n!p!!!""""V#j####$x$$%%%% &zkaahAB*PJphh*hJ6B*PJphhY2hJ6B*PJphhY2hJB*PJphhyhJ0JPJhqWhJB*PJphjhJB*PJUph jJhYLhJB*PJphhhJB*PJphhJ6B*PJphhTmhJ6B*PJphhJB*PJph x$$$&N&.'x'6**,+..H.od$G$If^gdBN & F 5d$G$If^5`gdJ & Fd$G$IfgdSrd$G$If^gd{B# & Fd$G$Ifgd* & Fd$G$IfgdY2d$G$If^gd* &"&$&N&\&.'x''((((()n)x)z))(+*+,+V+X+++++z-*.,...H.X.b..庭喠vgZhBNhJB*PJphhBNhJ6B*PJph jJhAhAB*PJph jJhSrhJB*PJphhAB*PJphhSrhJB*PJphh{B#hJB*PJphh{B#hJ6B*PJphh*hJB*PJphh*hJ6B*PJphhJB*PJph jJh{B#hJB*PJph"......///8////H01.12 3$333334445D5X555,6d6f6V7X777788::::;ολήήΡΡΡΡΑΑ΄΄whhJB*PJphhl+zhJB*PJph jJhhJB*PJphhhJB*PJphhhJB*PJphhJh}}hJ6B*PJphhJB*PJphhBNhJB*PJphhAB*PJph jJhBNhJB*PJph+H.1.1L2j24@4 7Z778p & Fd$G$IfgdIu & F 5d$G$If^5`gdJd$G$If^gd & Fd$G$Ifgd & Fd$G$IfgdTmd$G$If^gd}} & Fd$G$IfgdBN 89^99:;;<<<<kdY 3$G$Ifgd1d?kd$$IfZ%%%47a[p ytJ & Fd$G$Ifgd1d$G$If^gd & Fd$G$Ifgd & F 5d$G$If^5`gdJ ;;;;X<<<<<<<<===*=,=^=>>>>>>>??D?J????@@@,@@徺sii\i\i\ih>>6WkdU$$If0Z%=%%47a[pytJd$G$Ifgd1 3$G$Ifgd1Wkd$$If0Z%=%%47a[pytJ>>>?@@,@;WkdK$$If0Z%=%%47a[pytJ 3$G$Ifgd1Wkd$$If0Z%=%%47a[pytJ $G$Ifgd1,@D@^@x@@@@@@u`M & Fd$1$Ifgd1 & Fd$1$G$Ifgd1 3$G$Ifgd1Wkd$$If0Z%=%%47a[pytJ & Fd$1$Ifgd1 & Fd$1$G$Ifgd1@@@ AA AAAAAAAAB BfBBBBBBBBBCCCCDD*EDEEEE,FdFlFѴѨцvцii\hg"hJB*PJphhTDhJB*PJph jJhTDhJB*PJphhTDhJ6B*PJphhJh~hJ6B*PJphhJ6B*PJph jJh2hJB*PJphhSSTT^UUUUVVVVV,W0W2WWWWXY⹬ppepXh$IhJB*PJphhyhJ0JPJjhJB*PJUph jJh5NehJB*PJph jJh:XhJB*PJphh:XhJB*PJphh $hJB*PJphhJB*PJphhohJ0J6PJ%jhohJ6B*PJUphhohJ6B*PJphhoho6B*PJph!dTTTUUVWjpt & F5d$G$If^5`gdJd$G$If^gd1 & Fd$G$Ifgd1 & F5d$G$If^5`gdJje znme spae pod pojmem mafl . Kotou ov pila se skld se z ozubenho kovovho disku - kotou e a pohncho mechanismu, kter disk rozt . No podvej se na video, hned Ti to bude jasn ( 1:27 1:38 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=n-1XKctLrAU" https://www.youtube.com/watch?v=n-1XKctLrAU Tak a nyn si trochu ovYm, jak jsi byl pozorn. Poslechni si zvuk, tedy spae hluk ( a vyber prosm sprvn obrzek snYadm, kter ho vydv. Budou vyu~ita audia zpYedealch vide, pYpadn obdobn. Zvuk vrta ky Nebozez To nen sprvn, zkus to znovu. Vrta ka Ur it je to vrta ka. Kotou ov pila - To nen sprvn, zkus to znovu. hlov bruska - To nen sprvn, zkus to znovu. A mme tu dala hlas nkterho znYad. Pozna kterho? Zvuk pily Akuaroubov To nen sprvn, zkus to znovu. Vrta ka To nen sprvn, zkus to znovu. Kotou ov pila Ano, je to kotou ov pila. hlov bruska - To nen sprvn, zkus to znovu. A kter nYad m tenhle hlas? Zvuk bu en krvy Akuaroubovk To nen sprvn, zkus to znovu. Vrta ka To nen sprvn, zkus to znovu. Kotou ov pila To nen sprvn, zkus to znovu. Krva Jasn, to nepatY k ~dnmu nYad, takhle bu kravi ka ( Mme zde posledn ukzku, povede se Ti ji sprvn pYiYadit? Zvuk hlov brusky Akuaroubovk To nen sprvn, zkus to znovu. Vrta ka To nen sprvn, zkus to znovu. Kotou ov pila To nen sprvn, zkus to znovu. hlov bruska Sprvn, je to opravdu hlov bruska. Elektrick ru n nYad je nepostradatelnou sou st ka~d domc dlny, vrobn firmy i tovrny. "Elektricky motorizovno" ( je snad ji~ ka~d nYad, je jich opravdu nepYebern mno~stv. PYedstavili jsme si jen zkladn znich. Je ur en pro dosplky, proto~e jeho pou~vn je nebezpe n, tak~e opatrn! Kutilstv zdar! Nzev koluDomc kutilsk prce slo koluKutil/3Intern poznmky k koluKutil Tom pYedstav domc kutilsk prce - vmnu ~rovky a povaen obrazu (doprovzen nzornmi animacemi) a ovY, zda-li hr i dvali pozor. Provodce kutil TomStru n pYedstaven koluVymnit ~rovku i povsit obraz? Skutilem Tomem to zvldne ka~d (Faktory fyzick 1 mentln 1 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 10 promrn 15 maximln 20Kutilstv zdar! Zdrav T kutil Tom. Zkladn nYad ji~ dobYe zna, tak ho za neme pou~vat pYmo vpraxi a povme si nco o domcch kutilskch pracch. Po absolvovn tto hry budea moci leckterho dosplka pou it, jak vymnit ~rovku, i povsit obraz ( Foto pohzenho nYad Ka~d sprvn kutil by ml ur it zvldnout vymnit b~nou ~rovku. No vlastn to by ml zvldnout nejen kutil ( }rovku dobYe zna, proto~e bez n bys toho vnoci moc nevidl, ~e? ( B~nou ~rovkou rozumme ~rovku se aroubovac patic, tedy se zvitem. Tch v domcnosti bv nejvce a tak jejich vmna bude vtainou nej astja. Mezi obrzky n~e se nm zatoulal jeden, na kterm opravdu ~rovka nen, podaY se Ti ho sprvn ozna it? Klasick ~rovka hruakovitho tvaru To je ~rovka. SpoYiv ~rovka To je spoYiv ~rovka. Lou  Ano, sprvn. To nen ~rovka, ale lou & co~ je svteln zdroj, ale pou~van pYedevam ve starovku a stYedovku. Bodov ~rovka To je bodov ~rovka. Kdy~ nm ~rovka doslou~, je nutn se na ni dobYe podvat a najt daj o jejm pYkonu. Pokud je tento daj u~ smazan dlouhm pou~vnm ~rovky, je nutn vyhledat na svtidle malou tabulku. Tam se udv i maximln pYkon, jak mo~e ~rovka mt. Nedvme tedy do svtla ~rovky s vyaam pYkonem, pokud to dan svtidlo neumo~Huje. Foto svtla i ~rovky Nejprve vypneme proud. Sta se pouze pYesvd it, ~e svtidlo nen pod naptm a vypna je vypnut. Foto . 2 z HYPERLINK "http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb" http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb Vyaroubujeme starou ~rovku a msto n zasadme do patice novou s pYsluanmi hodnotami pYkonu a maximlnho dovolenho napt. Foto . 5 z HYPERLINK "http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb" http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb Potom se pYesvd me, zda-li jsme byli pYi vmn span a stiskneme vypna . Foto . 6 z HYPERLINK "http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb" http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb Pokud svtlo svt, mme hotovo! Vmnu ~rovky je ur it lepa zatm nechat na dosplka, ne~ sm vyrostea. Ur it to pak tak zvldnea. Zatm mo~ea dosplkom pYi vmn radit ( Foto, pYpadn animace rozsvcen ~rovky. Nyn Ti uk~u, jak bezpe n a rovn povsit svoj oblben obraz. Nejprve je tYeba pro nj vybrat sprvn msto. Je dobr se zamyslet nad tm, kam ho budeme chtt dt a vzt v vahu nbytek, kter budeme v pokoji mt a tak celkov prostYed a osvtlen v mstnosti. A~ vybereme sprvn msto, podr~me obraz u zdi a tu~kou si udlme zna ky na mst, kde ho chceme mt. Animace 1 1 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz" http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz Na mst naa zna ky si pak pYidr~me vhodn h ek a zatlu eme do nj hYebk, kter jej pYidr~ na zdi. Animace 1 3 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz" http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz Opatrn zavsme obraz a ujistme se, ~e vis pevn. Kdy~ by tomu tak nebylo, tak by mohl spadnout na zem a rm nebo sklo by se rozbilo. Jeden rozbit obraz tu zrovna mme, povede se Ti ho slo~it? Puzzle obrazu Potom pou~ijeme vodovhu a zjistme, zda-li mme obraz povaen rovn. To udlme tak, ~e vodovhu polo~me na horn rm obrazu, pokud bublinka zostane uprostYed, mme obraz povaen rovn. Pokud se bublinka pohne na jednu stranu, upravme obraz tak, abychom ji mli zase uprostYed. Animace 3 2 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz" http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz Obraz nm ji~ hezky vis a j zde pro Tebe mm opt hdanku. Na obrzcch n~e je nYad, kter jsme pou~ili pYi povaen obrazu. Je zde ale i jeden kousek, kter jsme nepou~ili a do tto skupiny tedy nepatY. Povede se Ti ho sprvn ozna it? Kladivo Kladivo jsme pou~ili. Tu~ka Tu~ku jsme pou~ili. Pilka Sprvn, pilka sem nepatY, Yezat obraz jsme vplnu nemli ( Vodovha Vodovhu jsme pou~ili. PYedealou skupinu zde mme jeat jednou, tentokrt budea mt za kol vybrat nYad, ke ktermu nle~ tento stn. Uka~ na nj prstem. Stn aroubovku `roubovk Sprvn, je to stn aroubovku. Vrta ka Ne, stn vrta ce nepatY. Pilka To nen stn pilky. Vodovha Stn vodovhy to nen. }rovka nm svt, obraz zdob povodn przdnou stnu ( Pro dneaek mme koly splnny! Kutilstv zdar! Nzev koluKutme z papru slo koluKutil/4Intern poznmky k koluKutil Tom popisuje vrobu paprovho lampionu krok za krokem. Vatributech bude uvedeno, co je kvrob potYeba.Provodce kutil TomStru n pYedstaven koluZkusa si vyrobit paprov lampion, kter dok~e dodat jakkoliv pYle~itosti slavnostn atmosfru? Potom ho mo~ea povsit na ve rku nebo dt na stol jako dekoraci. Kutil Tom Ti pomo~e vyrobit si vlastn paprov lampion (Faktory fyzick 2 mentln 1 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 20 promrn 30 maximln 45Kutilstv zdar! Opt T zdrav kutil Tom. Vtto lekci nebudeme zahlet a spole n vyrobme paprov lampion, kter dok~e dodat jakkoliv pYle~itosti slavnostn atmosfru. Barvy navc mo~eme mnit podle pYle~itosti a ro nho obdob. Mo~eme je rozvsit na ve rku nebo dt na stol jako dekoraci. Nsledujc tipy Ti pomohou vyrobit si vlastn paprov lampion! Foto hotovho lampionu Budeme potYebovat barevn papr nebo tvrtku, no~ky, lepidlo i lepc psku. Foto potYebnch pYedmto, pYpadn nkter znich. Vezmi arch papru a podln jej pYelo~ napol. Papr mo~e mt libovolnou barvu a gram~. Posta klasick kancelYsk papr A4, i kdy~ tvrtka nebo dekorativn papr by byly lepa. Animace . 1 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion" http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion NastYihni pYelo~enou stranu, ale ne pln do konce. Dlka a hustota Yezo zle~ na Tob. m dela budou zYezy, tm vce svtla bude lampion propouatt a tm snadnji se tak poma k. Animace . 2 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion" http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion Vezmi krata strany papru a pYilo~ je k sob. Lepic pskou nebo lepidlem je slep. Pskou papr spoj zevnitY, aby nebyl spoj vidt. Animace . 3 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion" http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion OdstYihni dala prou~ek papru, kter bude tvoYit dr~adlo. Pokud jsi pou~il papr velikosti A4, dr~adlo by mlo bt asi 15 cm dlouh a 2,5 cm airok. Chcea-li lampionek zavsit, nemusa nutn pYipojovat rukojee, nebo mo~ea tak prothnout aHorku skrze zYezy v papru. Animace . 4 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion" http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion PYipoj rukojee k vnitYn sti lampionu. Pokud je lampion pYlia zk, trochu ho ohni. Zformuj ho do podoby, v jak ho chcea mt. m tu~a je papr, tm nro nja bude ho zformovat do ~danho tvaru. Animace . 5 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion" http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion Pokud chcea dt do lampionu sv ku, dej ji nejdYv do sklenice a pak paprov lampion navlkni na ni. Sklenice by mla bt dostate n hlubok, aby od ~ru horn st papru nevzplla! Animace . 6 z HYPERLINK "http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion" http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion No a mme hotovo! Jak se Ti dlo zdaYilo? Nahrv audio Svoj vtvor ur it musa vyfotit, to by snad ani jinak nealo ( Fot lampion Po prci si v~dy nezapomeH umt ruce! Ka~d sprvn kutil m sice asto umazan ruce, ale to neznamen, ~e tomu tak m bt i po prci ( Foto umyvadla a mdla, pYpadn myjcch se rukou. Kutn zpapru mme zdrn za sebou, lampion je hotov! Nyn mo~ea skamardy uspoYdat lampinovou prty, nebo si doma hezky ozdobit stol ( Kutilstv zdar! Yjv|Đ|~ df*dfj̗Η*Ǽ󝎄wh\hhJ6B*PJphh-hJ6B*PJphh-hJB*PJphhe&B*PJphh+hJ6B*PJphhfjhJ6B*PJph jJh+hJB*PJphhyhJ0JPJjhJB*PJUph jJh^hJB*PJphh$IhJB*PJphhJB*PJphU#ZjΗ,l & F5d$G$If^5`gdJd$G$If^gd1 & Fd$G$Ifgd1 & F5d$G$If^5`gde& & F5d$G$If^5`gdJ *,dfjl hj ›RV4`bz˼襡tndh1B*PJph h1PJh1CJOJQJ^JaJ h15^J h15h15CJOJQJ^JaJh1hJh\hJB*PJphhe&B*PJphh-hJ6B*PJphh-hJB*PJph jJh-hJB*PJphhJB*PJphhfjhJB*PJph' j 4`u $G$Ifgd1 3$G$Ifgd1d?kd$$IfZ%%%#47a[p ytJ & Fd$G$Ifgd1 & F5d$G$If^5`gdJ `bz7Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJ 3$G$Ifgd1fkd$$If0Z%=% ``%4a[pytJ $G$Ifgd1 3$G$Ifgd1Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJd$G$Ifgd1JԠ֠;Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJ $G$Ifgd1 3$G$Ifgd1Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJJРҠԠ֠JLpȡʡޡ̣ΣbĤڤܤޤhjl xk^^hZOhJB*PJphhrhJB*PJph jJhe&he&B*PJphhFhJ6B*PJph jJhrhJB*PJphh B*PJphhJB*PJphhe&B*PJphh1 h1PJ jJhFh1B*PJphh1B*PJphh15CJOJQJ^JaJ h15^J$4JLpu`M & Fd$1$Ifgd1 & Fd$1$G$Ifgd1 3$G$Ifgd1Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJ & Fd$1$Ifgd1 & Fd$1$G$Ifgd1ȡʡУnا*n[@@ & F5d$G$If^5`gdJ & Fd$G$Ifgd1d$G$If^gd1 & Fd$G$Ifgde&Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJ & Fd$1$Ifgd1 *2:nln <f 8 txzίЯpPR޾ޯޠޠޯޠޠޯ͠ޠhlhJ0JPJjhJB*PJUphhhJ6B*PJphhKhJ6B*PJphh9hJB*PJphhJhJB*PJphhZOhJB*PJphhe&B*PJph6*n<үpV<Xhd$G$If^gd1 & Fd$G$Ifgd1 & F5d$G$If^5`gdJf(z|2ط޷PTV$d¹<Xpr \d庯庯||||hOhJB*PJphhKhJ6B*PJphhYIhJB*PJphhd}B*PJphhlhJ0JPJjhJB*PJUphhXhJB*PJphhhJ6B*PJphhJB*PJph jJhe&he&B*PJph0dbȼ $&~hv|hjjln "{wsd_d h15h15CJOJQJ^JaJh1hJ jJhFhJB*PJphhW%hJB*PJphhr#hJ6B*PJph jJhz^hJB*PJphhd}B*PJphhlhJ0JPJhXhJB*PJphjhJB*PJUphhOhJB*PJphhJB*PJph%hl8 & F5d$G$If^5`gdJd$G$If^gd1 & Fd$G$Ifgd1 & F5d$G$If^5`gdJ "=fkd` $$If0Z%=% ``%4a[pytJ $G$Ifgd1 3$G$Ifgd1d?kd $$IfZ%%%#47a[p ytJ"24fHJt6Wkdt $$If0Z%=%%47a[pytJd$G$Ifgd1Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJ 3$G$Ifgd1"24fJtx X8DhjnbtV:PZ68fZͦݢݢ|o|h0hJB*PJphh0hJ6B*PJphhhJB*PJphhJB*PJphh1 jJh/h1B*PJphh:B*PJphhh1B*PJphh1B*PJph h1PJh15CJOJQJ^JaJ h1^Jh1CJOJQJ^JaJ)tvxln;Wkdj$$If0Z%=%%47a[pytJ 3$G$Ifgd1Wkd $$If0Z%=%%47a[pytJ $G$Ifgd1&Bu`M & Fd$1$Ifgd1 & Fd$1$G$Ifgd1 3$G$Ifgd1Wkd$$If0Z%=%%47a[pytJ & Fd$1$Ifgd1 & Fd$1$G$Ifgd1B`b8fhn[n[n[n & Fd$G$Ifgd1d$G$If^gd1 & Fd$G$IfgdJWkd`$$If0Z%=%%47a[pytJ & Fd$1$Ifgd1 Z\dfhrv "|8<>(dhPz| "@BZ\^lXۿۿۿۿۿۿۿhlhJ0JPJjhJB*PJUphhhJB*PJphhJB*PJphh0hJ6B*PJphhJ6B*PJphG"`24P^d$G$If^gdJ & Fd$G$IfgdJd$G$If^gd1 & Fd$G$Ifgd1,.02X\^4NPhv0^t{q{huB*PJphh<hJ6B*PJph jJh<hJB*PJphh:B*PJphh.hJ6B*PJphh:6B*PJphh0hJ6B*PJphhlhJ0JPJhhJB*PJphjhJB*PJUphhJB*PJph&tvh1hOhJB*PJphhJB*PJphh:B*PJph jJh2fhJB*PJphd?kd$$IfZ%%%#47a[p ytJ,1h. A!"#$% $$IfZ!vh#v#v:V ``%n55/ 4 a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %n55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %n55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %n55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %n55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %n55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %n55/ 47a[pytJa$$IfZ!vh#v%:V %5%/ 47a[p ytJa$$IfZ!vh#v%:V %5%/ 47a[p ytJ$$IfZ!vh#v#v:V ``%55/ 4 a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJa$$IfZ!vh#v%:V %#5%/ 47a[p ytJa$$IfZ!vh#v%:V %#5%/ 47a[p ytJ$$IfZ!vh#v#v:V ``%55/ 4 a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJa$$IfZ!vh#v%:V %#5%/ 47a[p ytJ$$IfZ!vh#v#v:V ``%55/ 4 a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJy$$IfZ!vh#v#v:V %55/ 47a[pytJa$$IfZ!vh#v%:V %#5%/ 47a[p ytJ^6 666666666vvvvvvvvv666666>666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHb`b Normlnd*$(CJOJPJQJ^J_HaJmHsHtHf@f Nadpis 2!@& & F & FdOJQJCJ$5PJaJ$\f@f Nadpis 3@& & F & F<$OJQJCJ5PJ^JaJ\JA J Standardn psmo odstavce^i@^ 0Normln tabulka :V 44 la 0k 0 0 Bez seznamu 6o6 WW8Num2z0 5OJQJ6o6 WW8Num2z1 5OJQJ6o6 WW8Num3z0 5OJQJ:o!: WW8Num3z1OJPJQJ^JJ/1J Absatz-StandardschriftartP/AP WW-Absatz-StandardschriftartR/QR WW-Absatz-Standardschriftart1T/aT WW-Absatz-Standardschriftart11V/qV WW-Absatz-Standardschriftart1112o2 WW8Num1z0OJQJ2o2 WW8Num1z1OJQJ<o< WW8Num20z1OJPJQJ^JL/L Standardn psmo odstavce1HU`H Hypertextov odkaz >*B* phcBV`B Sledovan odkaz >*B*phOrLoL Nadpis 2 Char5CJ$OJPJQJ\aJ$(W`( Siln5\2X`2 Zvraznn6]B/B apple-converted-spaceDo!D Odkaz na komentY1CJaJ>/1> Text komentYe CharNoAN Text bubliny CharCJOJQJ^JaJPoQP Nadpis 3 Char5CJOJPJQJ\^JaJ./a. mw-headline4/q4 mw-editsectionD/D mw-editsection-bracketD/D mw-editsection-divider2/2 doplnte-zdrojLOL Nadpis +x$OJQJCJPJ^J aJ>B@> Zkladn text ,x,/@, Seznam-^J HOH Popisek .xx $CJ6^J aJ]4O4 RejstYk/ $^J PP Odstavec se seznamem0^]`Z^@Z Normln (web)1dOJQJCJPJaJ`O"` Text komentYe12dOJQJCJPJ^JaJrO2r Obsah tabulky3dd1$*$ $$OJQJCJKHPJ ^J aJ_H9tH9V@BV Text bubliny4dOJQJCJ^JaJHO1RH Nadpis tabulky 5$a$ $5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ Q- H &.;@lFPY* d"Zt-3579:=BEFqsx{}~ ( 2x$H.8<*=>,@@BdT `*h"tB./012468;<>?@ACDGrtuvwyz|} !"?"|$$$^''')))\777P8889J9u9;<A<<<$=$?_??GHRHIkIIAJJJK;L{LVMMMNN;OQXXXXXXXXXXXXXXXXX8@0( B S ? _Hlt428300632 _Hlt428300633 _Hlt428301310 _Hlt428302206 +".<Q@@@@ ,"/<Q""""$$F$R$%%%%`&e&&&''((++,,--=3D3Q _k " : @ _#h#w#}#&&&&((((00!3$3K3O388>)>6@D@eBjBBBFFQ ,Z/ } <K'$5 R[1Zoq4_: ] A!C!!!&2&`&v&**++,,--/,00000811H2I222C3D366==`@@A%AAABCrCCCCIDE(FFgOuOOOQ} A!C!H2I2C3D3Q>0vt[BOT 4* PxN ^%$s d)DG^%F|(]D {4@}$2QOC-lfT48>^%3tB^%@zDqHx$=` [Tyo5]^%_RE7aT*il,P^`P@^@`0^`0`^``^`^`^``^``0^0` ^`OJQJ5 88^8`OJQJ5% ^`OJQJ5% ^`OJQJ5 pp^p`OJQJ5%  ^ `OJQJ5% @ @ ^@ `OJQJ5  ^ `OJQJ5% ^`OJQJ5% ^`OJQJ5 88^8`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ^`OJQJ5 pp^p`OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J% @ @ ^@ `OJQJ5  ^ `OJQJ^J% ^`OJQJ^J%^`)^`.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohp^p`OJQJo(hHh@ ^@ `OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHoh^`OJQJo(hHh^`OJQJo(hHh^`OJ QJ ^J o(hHohP^P`OJQJo(hH8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.^`. ^`hH. pLp^p`LhH. @ @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PLP^P`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.8^8`o() ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. x^x`hH. HL^H`LhH. ^`hH. ^`hH. L^`LhH.h^`.h ^`hH.h pLp^p`LhH.h @ @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PLP^P`LhH.E7aC-OD T4` [$s > 4}$o5]8>3tBN )DG[B@zDF_*iqHWW8Num2WW8Num3WW8Num4WW8Num5WW8Num52hehkJhkJhkJ,hkJhkJhkJFUҴhkJ<ڷ(' YL3Y* {B#e&Y207PDBNRqWTmSrIul+z}}{08]soAd}:1oJo0( ukeQQ@ D3D3D3D3 "$(Qhh h hhhh&h4h@hLhPhUnknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri;WingdingsC.,{ @Calibri Light=OpenSymbol9. ")Segoe UIO. k9Lucida Sans Unicode5Mangal;(SimSun[SO?= *Cx Courier NewA$BCambria Math"Ah8G8g~ ZE ) ZE )!24PPKQP 8! xx Nzev kolu Mirek Dobea Z`La nov2t           Oh+'0x ( 4 @ LX`hp Nzev kolu Mirek DobeNormal ZLanov26Microsoft Office Word@t@@OG`@F  ZE՜.+,D՜.+,8 hp| )P Nzev kolu Nzev 8@ _PID_HLINKSAL f":0@http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion":-@http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion":*@http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion":'@http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion":$@http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion":!@http://cs.wikihow.com/Jak-si-vyrobit-pap%C3%ADrov%C3%BD-lampion -http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz -http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz -http://cs.wikihow.com/Jak-pov%C4%9Bsit-obraz"x+http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb"x+http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb"x+http://www.wikihow.com/Change-a-Light-Bulb}d ,https://www.youtube.com/watch?v=n-1XKctLrAU}( ,https://www.youtube.com/watch?v=VGilLCqO0Pk:a,https://www.youtube.com/watch?v=wLc4EsbRFgAf(,https://www.youtube.com/watch?v=14PhaLA1hvwxr,https://www.youtube.com/watch?v=aS-gydlKN6Q !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FipData >1TablejWordDocument.SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8CompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q