ࡱ> OQLMNVbjbj.ccB B t:\$?&&&&>>>>>>>$AxDp9>9>&&>,,,&&>,>,,];D=&!&<=>0$?=&DU!JDL=D=4,9>9>)t$?DB 6 x:ScnY vukovho programu pro tablety: Dom a jeho stavbaNzev koluNen dom jako dom slo koluDom/1Intern poznmky k koluStavitel seznm hr e s vznamem slova dom , pYedstav jednotliv domy a vysvtl, z jakch hlavnch st se dom skld. Pro hr e je na konci pYipraven jednoduch kvz.Provodce stavitel PetrStavitel Petr je odbornk na sprvnm mst. Jeho ~ivot je ka~d stavba, kterou Yd. Sv plny neustle nos u sebe a ned je z ruky. Xk se o nm, ~e s nimi dokonce i sp& Stru n pYedstaven koluStavitel Petr T odborn seznm stm, co je dom a jak rozn druhy domo existuj. Tak vysvtl, z jakch hlavnch st se dom skld.Faktory fyzick 1 mentln 1 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, j jsem stavitel Petr a zabezpe uji odborn Yzen provdn stavby. Mm na to akolu a spoustu zkuaenost. To va, to nemo~e dlat ka~d! foto Petra Nyn bych T rd seznmil s vznamem slova dom . Jasn, ka~d v, co to slovo znamen, ale mrkneme na to trochu podrobnji. Mo~n T i pYekvapm tm, ~e Ti uk~u domy, kter jsi jeat nevidl. Takov dom mo~e slou~it i k roznm jinm elom, tYeba pro vrobu a skladovn hra ek. Nechtl by ses tam podvat? foto tovrny na hra ky My nej astji znme domy, ve kterch bydl njak rodina, a proto jim Ykme rodinn dom. foto rodinnho domu Domy maj asto nkolik podla~ nad zem, tomu Ykme patra, ale i pod zem, tomu zase Ykme sklep. Posledn patro pod stYechou, kde asto jsou vidt trmy, se nazv podkrov. Podkrov se tomu Yk proto, ~e je to pod krovy. Krov je nosn konstrukce stYechy. foto podkrov Mstsk domy vystaven vedle sebe, tedy vYad, se nazvaj Yadov domy nebo tak Yadovky. foto Yadovch domo Kdy~ je ve velkm dom hodn byto, Ykme tomu obytn dom, nebo-li bytovka. Kdy~ je bytovka vystavn zpanelo, tak tomu Ykme panelk. Hodn bytovek na jednom mst tvoY sdliat. Je to takov lidsk mraveniat. foto sdliat Panelky maj nkolik podla~, do kterch vedou schodiat a vtahy. Jezda rd vtahem? Ano  J tak. Ne  PYi chozi po schodech se lovk alespoH prothne. Ve velkch mstech se dokonce stav mrakodrapy. Jsou to vakov budovy. Mme je i u ns. Nejvta mrakodrap v esk republice je brnnsk AZ Tower . Prohldnout si ho mo~ea na obrzku. foto AZ Tower A kdepak bydla Ty? Pova mi to? nahrv audio Dom asto doplHuje zahrada. To aby si dti mli kde hrt a rodi e kde pstovat zeleninu. foto zahrady PoYekadlo jin kraj, jin mrav plat i pro bydlen. PYesnji tedy jin kraj, jin obydl . Dok~ea si pYestavit, ~e bys bydlel uprostYed hromady snhu ? Kanadat Eskymci, sprvn Inuit, si stav toti~ igl, kter se skld ze snhovch cihel. Mimochodem slovo iglo vinuitskm jazyce ozna uje dom i domov. Mrkni na video, kde jeden chlapk postav takov igl pln sm, je to zbava! HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=_S-KFSe80iA"https://www.youtube.com/watch?v=_S-KFSe80iA Zajmav je i je tradi n obydl ko ovnch kmeno z Asie, kter je vyroben z lehk dYevn konstrukce a plseov roho~e, co~ je velmi siln ltka ze srsti zvYat. Nazv se jurta a m velkou vhodu v tom, ~e ji je mo~n slo~it i postavit za nkolik hodin a slo~enou pYevzt na jin msto. foto jurty Dval jsi pozor? Ur it ano, pYipravil jsem pro Tebe jednoduch kvz. Vyber prosm z n~e uvedench obrzko prstem rodinn dom. VyYazovac obrzkov kvz Nyn uka~ prosm na mstsk Yadov dom. Te ozna panelk. Jasn, jako posledn nm zbyl mrakodrap. `lo Ti to nramn, dkuji za pozornost a doufm, ~e se brzy sejdeme na njak stavb! Nzev koluOd zklado po komn slo koluDom/2Intern poznmky k koluStavitel provede asosbrnmi videospoty, kter seznm s kompletn vstavbou domu.Provodce stavitel PetrStru n pYedstaven koluStavitel Petr Ti na videu uk~e vstavbu domu a to od samotnch zklado po finln dokon en. A mo~e se bydlet!Faktory fyzick 1 mentln 1 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 10 promrn 15 maximln 20Aktivace hry KdekolivPopis kolu Ahoj, zdrav T stavitel Petr! Dnes Ti uk~u, jak se stav takov domek. Vezmeme to trochu hopem, nemme tolik asu. foto domku (screen z videa) Ka~d poYdn dom stoj na zkladech. Ty jsou pro dom moc dole~it, aby dom pevn stl a pYi prvnm vtam vtru i zatYesen zem nm nespadnul. Zklady jsou vzemi nej astji zbetonu. Podvej se na vstavbu zklado. 00:00 00:30 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw"https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw Dom dle tvoY obvodov stny a stYecha, kter dohromady nazvme plae. Je to jako kdy~ si lovk vezme plae na sebe a cel se do nho obal, tak podobn to m i dom, jen jeho plae nevlaje ve vtru J Te Ti uk~u, jak probh takov stavba plat domu. 00:30 03:00 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw"https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw No a nyn pYijdou na Yadu pY ky, to jsou ty ten zdi, kter oddluj jednotliv mstnosti, rozvody topen a elektYiny, mont~ oken. 03:00 04:00 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw"https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw A te zbytek - od vnitYn omtky a~ po kone n venkovn pravy. 4:00 07:00 HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw"https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw Stavba domu nen zase tak slo~it, ~e? Zvldli jsme to docela rychle. No vlastn ono ve skute nosti to trv msce a nkdy i roky. TYeba jednou a~ vyrostea, budea tak stavt njak dom a tYeba si pak i na tuto hru vzpomenea J Xekni mi, chtl bys tak nco postavit? nahrvaj audioNzev koluZednk La slo koluDom/3Intern poznmky k koluZednk La seznm hr e se zednickm Yemeslem co stav, jak pou~v materily a nstroje.Provodce zednk LaZednk La je mistr svho Yemesla, postav hrav zklady domu, zdi, pY ky, ale um oblo~it tYeba i koupelnu. Dalo by se Yci, ~e malta a beton jsou jeho dennm chlebem JStru n pYedstaven koluPoznal bys rd zednick Yemeslo? Zednk La je Ti pYipraven pYedat sv znalosti. Dokonce si postava vlastn ze! Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, j jsem zednk La a rd bych T seznmil se svm Yemeslem. Zabvm se stavbou, opravami a nkdy. Zpravidla pracuju sm, na vtach stavbch ale makme ji~ ve skupinch s rozdlenm kolo pod vedenm stavitele Petra. foto Ldi Pracujeme pYedevam se stavebnmi hmotami, kter obsahuj vodu. TYeba takov cementov beton. Ten vyrobte tak, ~e si v obchod, kde se prodvaj potYeby ke stavb, koupte cement, kter pak smchte svodou, pskem a kamenivem. Pokud byste do nho nedali kamenivo, tak tomu se Yk betonov mazanina. V~dycky je potYeba vaechno poYdn zamchat. Beton se nej astji mch v mcha ce, jak je vidt na videu n~e. kousek z: HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=iHgNnGCgE6E"https://www.youtube.com/watch?v=iHgNnGCgE6E Po zatuhnut cementu vznikne takov hodn pevn slepenec. Beton pou~vme zejmna pro zklady staveb a tYeba jejich podlahy. foto betonu, pYpadn schma vroby Zdi nej astji skldme ze stavebnch prvko, jako jsou cihly a tvrnice. foto cihel Spojujeme je maltou i stavebnm lepidlem. Malta je takov kaae (nepoplee s tou krupicovou :), kter po ase ztuhne. Potom cihly hezky dr~ u sebe. Nyn jsem pro Tebe pYichystal jednoduch kol, zkus sestavit vlastn zdku. puzzle obrzku zdi PYi zdn pou~vme rozn nstroje. Jednm ze zkladnch je zednick l~ce, kterou pou~vme k nanaen malty. Pozna ji na obrzku? Uka~ na ni prstem. (vbr z fotek) a) Polvkov l~ce  To je l~ce na polvku! b) Zednick l~ce  Jasn, to je ona. Vedle zednick l~ce je dalam nezbytnm nstrojem zednick kladivo, kter slou~ k pYisekvn cihel do vaech potYebnch tvaro. foto kladiva K nabrn cementu, psku nebo malty pou~vme zednickou nabra ku, neboli fanku . Pozna ji na obrzku? Uka~ na ni prstem. (vbr z fotek) a) Fanka  Sprvn, to je fanka! Fanka mo~e bt jmno i hol i ky, ale tu na nabrn nebudeme pou~vat J b) Nabra ka na polvku  Tahle patY do polvkov msy!. Abychom mli zdi rovn, tak pou~vme jednoduch pYstroj vodovhu. Schvln zkus uhodnout, pro se j tak Yk? nahrv audio Vodovhu vodu nev~ na hmotnost, jako kilogramy :). Funguje to tak, ~e jejm zkladem je trubi ka s kapalinou, v n~ je bublinka, kter nm ukazuje rovinu. Svodovhou je moc velk zbava. A~ njakou budea mt vruce, mo~ea vyzkouaet, zda-li vci ve tvm okol, jako jsou stoly, skYn i dokonce podlahy jsou vrovin i stoj ze aikma. foto vodovhy Povrchy stn a stropu upravujeme omtkou. To je takov kryc vrstva, kter vytvY rovn a hladk povrch. Zakrv tedy nerovnosti zdiva. K jejmu vyhlazovn a nanaen pou~vme hladtko. foto hladtka Keramick obklady stn a podlah zejmna u koupelen a umvren, ale i zchodo i kuchyn, lepme specilnm lepidlem. foto obklada ky Myslm, ~e to u~ pro dneaek sta ilo. PYedal jsem Ti spoustu informac o sv prci a postavil jsi dnes dokonce i vlastn ze. Mj se stavitelsky! Nzev koluTesaY Radek slo koluDom/4Intern poznmky k koluTesaY Radek seznm hr e s tesaYskm Yemeslem co dl, jak pou~v nstroje.Provodce zednk LaRadek je aikovn a zkuaen tesaY, m rd dYevo i svoji prci. Ta je sice nro n a t~k, ale pocitu z dobYe odveden prce se prost nic nevyrovn.Stru n pYedstaven koluTesaY Radek miluje svoji prci a voni dYeva, chcea taky pYi ichnout? Zkuaen tesaY T rd seznm s npln sv voHav, ale t~k prce. Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, j jsem tesaY Radek, ta m! Zajm T tesaYina? No dobr, nco Ti o n povm. Moje Yemeslo zahrnuje prci se dYevem na stavbch. Je to nkdy pkn dYina, to Ti povm. Nej astji pracujeme pod airm nebem. To va, pod stYechu se prost neschovme, kdy~ ji zrovna budujeme J foto Radka S pareky asto dvme dohromady konstrukce stYech, jednm slovem krovy . Dlme je proto, aby byly stYechy hezky pevn a tYeba se nepropadly pod thou snhu. Podvej, jak nm to jde hezky od ruky. Jsme sice rychl, ale tak jako na videu zase ne :) Timelapse HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=4lHIwmzdwO8"https://www.youtube.com/watch?v=4lHIwmzdwO8 Jsme aikovn, ~e? Npln naa prce nejsou jen krovy, ale umme postavit tYeba i cel dom! Ten ale mus bt jak jinak ne~ dYevn. Takovm stavbm Ykme, ~e jsou rouben. Rouben dom menach rozmro nazvme srub. Pozna ho na obrzku? a) hausbt  To nen srub, ale hausbt, neboli dome ek na vod. b) panelk  Tohle je panelk, ten nen ze dYeva. c) srub  Ano, sprvn! d) zdn rodinn dom  To je rodinn domek z cihel. Nyn se mo~ea podvat, jak takov zrychlen vstavba malho srubu vypad. prostYhan timelapse HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=cKDUla7SZ8U"https://www.youtube.com/watch?v=cKDUla7SZ8U Chtl bys bydlet ve srubu? ANO  Ani se Ti nedivm, j v nm u~ bydlm. NE  Lb se Ti u Vs doma, ~e? Tak vyrbme rozn doplHkov konstrukce, napY. altny a pergoly do zahrad, rozn pYstYeaky a zbradl, vae samozYejm jak jinak ne~ zase ze dYeva. foto pergoly Musm T jeat seznmit s nejdole~itjam tesaYskm n inm, to zkladn ur it rozezna sm. Podvej se na nYad n~e a zkus vybrat pilku. Rozebhne se krtk kvz se zkladnm tesaYskm nYadm, kde bude i pYedstaveno k emu se pou~v. pilka kladivo sekera dlto Mezi ty mn znm patY tYeba hoblk, kter slou~ k zarovnvn a vyhlazovn povrchu dYeva. Tato innost se nazv hoblovn. Mrkni, jak takov hoblovan vypad. krati k videoukzka hoblovn U~ jsi nkdy slyael slovo nebozez ? Ten tak patY mezi m nYad, povz mi prosm, k emu slou~? nahrv audio Nebozez je ru n vrtk do dYeva, k jeho pou~it je potYeba obou rukou. Jeho syn se jmenuje nebozzek, ten je mal a k jeho pou~it posta jedna ruka. foto nebozez Byl jsi dobrm ~kem, von dYeva Ti u arovala, vi? Tak ae se daY, lou m se. Nzev koluStYecha je zklad slo koluDom/5Intern poznmky k koluPokrva Milan seznm s pokrva skm Yemeslem, stYechami, stYean krytinou. Tak pYedstav svho bratra klempYe.Provodce - pokrva MilanPokrva Milan je nejen zru n, ale i tak trochu kaskadr! Co si budeme povdat, chodit po stYeae nen ~dn sranda. Jeho brcha klempY Michal je zase odbornk pYes okapy, dohromady tvoY ten nejlepa tm na zhotoven stYechy.Stru n pYedstaven koluChcea vylzt na stYechu a pYitom zostat pohodln na zemi? To Ti umo~n pokrva Milan, kter T provede naa hrou a mile rd T seznm se svm trochu nebezpe nm Yemeslem.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, kvalitn stYecha je zklad bydlen! Za tm si opravdu stojm, proto~e nikdo nestoj o to, aby mu praelo do domu. Aby tomu tak opravdu bylo, je tYeba zru nho pokrva e a to jsem j, pokrva Milan. Se svm bratrem Michalem, kter je aikovnm klempYem, dlme ty nejlepa stYechy! foto Milana StYecha ukon uje stavbu shora a chrn ji proti povtrnostnm vlivom. To znamen, aby nm domo tYeba nefoukalo, nepraelo, nesn~ilo, nebo nepra~ilo slun ko. StYechy se v zsad rozdluj na ploch a aikm. Ob dv jsou na obrzcch n~e, pozna kter z nich je ta ploch? a) aikm - Ne, to je ta aikm. b) ploch - Sprvn, to je ta ploch. A pod jakou stYechou bydla Ty? Pova mi to? nahrv audio Prce pokrva e je i tak trochu prce kaskadra. Co si budeme povdat, chodit po stYeae nen ~dn sranda. Jak to vypad, tak to se mo~ea podvat na videu. Doma to ale dti rozhodn nezkouaejte! HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=XaGni8UCU1g"https://www.youtube.com/watch?v=XaGni8UCU1g Npln m prce je pokldn krytiny na dYevnou konstrukci stYechy, kterou mi pYipravil tesaY Radek. foto krovu U ns jsou bezpochyby nejrozaYenja krytinou stYean taaky. Nen taaka jako taaka. Vyberea tu sprvnou, kter patY na stYechu? a) nkupn taaka - Ta ne, ta je dobr na nkup! b) stYean taaka - Jasn, to je stYean taaka. V taakovch krytinch pYeva~uj taaky betonov. foto betonov taaky Hojn jsou pou~van tak taaky keramick. Vhodou tchto krytin je, ~e dlouho vydr~ a navc vypadaj hezky. foto keramick taaky Nesmme zapomenout na lehk stYean krytiny. Xkme jim lehk, proto~e jsou oproti t~km stYeanm krytinm, jakmi jsou plen nebo betonov taaky, o dost leh . Jejich hlavnm zstupcem je plech, kter dlouho vydr~ a ani nepotYebuje ~dnou velkou dr~bu. foto plechov stYechy Do lehkch stYeanch krytin mo~eme tak zaYadit krytiny zPVC, tedy plastov. Ty se nej astji pou~vaj na stYechy ploch i smalm spdem, tedy mlo aikm. Vhodn jsou tak pro izolace bazno, teras i jezrek na zahrad. foto plastov stYechy Mezi povodn tradi n krytiny patY jednozna n aindele. Jsou to dYevn desti ky, kter se skldaj do sebe a vytvY se znich takov puzzle. foto aindelov stYechy S vrazem aindel se dnes ale spae mo~eme setkat vsouvislosti s asfaltovm stYeanm aindelem, znich~ nejznmja je tzv. bonsk. Ty se pYibj na stYechu a pak je slun ko krsn spe e a vytvoY tak souvislou ochrannou krytinu stYechy. foto stYechy sbonskch aindelem pYpadn video, jak se pokld Kdy~ zapra, tak je nezbytn, aby vodu stkajc ze stYechy odvdl okap. To je takov to plechov na okraji stYechy, ur it va, o em mluvm. foto okapu To je u~ ale prce mho bratra Michala, kter je klempYem. Pracuje s plechem, stYh ho a rozn tvaruje, ohb a spojuje. Vyrb tedy rozn sou sti okapo, oplechovv rozn stYean okna a vikYe, komny apod. foto Michala A jeat ne~ se sTebou rozlou m, tak T po~dm o to, aby ses se mnou podlil o to, co to takov vikY je. nahrv se Tak vikY, to jsou vlastn takov dveYe na stYechu a vypad takto: zobraz se foto vikYe Jsme prost nerozlu n dvojka, jak v rodin, tak v prci. Lou me se s Tebou a pYejeme hezk den v suchu pod stYechou! Nzev koluElektYina je dobr pomocnk slo koluDom/6Intern poznmky k koluElektrikY Jirka seznm s elektrospotYebi i a elektroinstalac.Provodce elektrikY JirkaJirka je zkuaen a opatrn elektrikY, opatrnosti je pYi jeho povoln opravdu tYeba! Dky jeho prci nm tYeba doma svt svtlo, nebo mo~eme koukat v televizi na pohdky.Stru n pYedstaven koluElektYina je dobr pomocnk a modern ~ivot si bez n snad u~ dnes nelze ani moc pYedstavit. Dok~e vaak bt velmi nebezpe n! Vce o tom nm pov elektrikY Jirka, kter se sn dovrn zn.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry KdekolivPopis kolu Ahoj, j jsem Jirka a jsem stavebn elektrikY. Pracuji na stavbch, kde instaluji elektrick veden a zapojuji na n rozn pYstroje. foto Jirky Pro to vobec dlm? No zkus si pYedstavit domcnost bez elektYiny a vaechny elektrick pYstroje, kter by bez n nefungovaly. Ty vaechny se zapojuj do elektrick zsuvky. foto zsuvky Ur it je doma mte taky. Na obrzcch n~e je jedna vc, kter mezi elektrick spotYebi e nepatY. Ozna ji prosm prstem. a) Pra ka  Pra ka patY mez elektrick spotYebi e, apatn. b) Ledni ka  Ledni ka je elektrick spotYebi , zkus to znovu. c) Zchod  Jasn, zchod nen elektrick spotYebi . d) Rychlovarn konvice - `patn, rychlovarn konvice potYebuje elektYinu. Zsuvky mus bt mezi sebou propojen, jsou sou st elektroinstalace. To je slo~it slovo, ~e? Zkusa ho tak sprvn vyslovit? nahrv audio V budovch je elektroinstalace ulo~ena ve stnch vtrubkch, vdutch prostorch nebo pYmo v omtce. Jak takov elektroinstalace a prce elektrikYe vypad, se mo~ea podvat na videu. sestYhan s jinm audiem HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=Vp_pAz27Qc4"https://www.youtube.com/watch?v=Vp_pAz27Qc4 Sou st elektroinstalace jsou tak ovldac prvky spna e, nebo-li vypna e. Ma ka na n, kdy~ si chcea rozsvtit svtlo. Svtidla jsou tak na elektYinu. To ur it dobYe zna. foto spna e Nesmme zapomenout tak na velmi dole~it prvky, kter ns a dom chrn pYed nebezpe nmi inky elektYiny. Ona takov elektYina dok~e i snadno udlat zkrat, ze kterho mo~e vzniknout tYeba i po~r. foto zkratu nebo jiskry (pYpadn video) Jednm ztakovch ochrannch prvko je jisti , co~ je pYstroj, kter pYi nadmrnm elektrickm proudu dok~e elektroinstalaci automaticky rozpojit. Chrn ns tak jeat i proudov chrni e. Vminulosti se kochran pou~valy vbytech a domech pojistky. Zobrazm Ti te obrzek pojistky a jisti e a schvln klikni na ten, kter zobrazuje jisti . zobraz se obrzek jisti e a pojistky jako vbrov odpovdi Tyto pYstroje jsou schovan velektrick rozvodnici, kterou by mliprt d ~ . B V 4Rd~<>&T 4B^@2NҿҵҨҵҖҖҿҵ~hR6OJPJQJhR6OJPJQJ]hROJQJhwOJPJQJhR5OJPJQJ^JhROJPJQJhROJQJ^JhR5OJQJhR5OJQJ^Jh#75OJQJ^Jh#75OJQJh#7h#75CJOJQJ.rt2ckdu$$If0n6%' ``4aop $G$If#$G$IfHkd$$Ifn6%% ` 4aop ytq0$$G$Ifa$gd#7 d f BTkd}$$If0n6%'47aop dd$G$IfTkd$$If0n6%'47aop#$G$If . B D V 6Tkdk$$If0n6%'47aop $G$If#$G$IfVkd$$If_0n6%'47aop dd$G$IfV n 4zmm & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfTkd$$If0n6%'47aop & Fdd$If & Fdd$G$If 46Rdf~O? & Fdd$G$IfTkd$$If0n6%'47aop#$G$IfTkdU$$If0n6%'47aop&T 4^@V2N 8 L"b"f## & Fdd$G$Ifdd$G$If^ l8: L"b"f##%.%V%p%|%%X&r&&&&''(B(((((() *+++ռ{nhR6OJPJQJ]hOJQJ^JhR5OJPJQJ^JhROJPJQJhROJQJ^JhR5OJPJQJhR5OJQJ^JhR0JOJQJj?hRUhRjhRUhfOJQJhOJQJhROJQJhR6OJQJ]+##$d$%%.%V%}r dd$G$If#$G$IfTkd$$If0n6%'47aop & Fdd$G$If & F*dd$G$If^*`V%X%p%|%~%%@Tkd$$If0n6%'47aop#$G$Ifckd}$$If0n6%' ``4aop%X&Z&&&&&5Tkd$$If0n6%'47aop dd$G$If#$G$IfTkd$$If0n6%'47aop dd$G$If&'''''((~~~ & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfTkdo$$If0n6%'47aop $G$If((B(`(|(( & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfTkd$$If0n6%'47aop(((((()O? & F dd$G$IfTkd$$If0n6%'47aop#$G$IfTkdY$$If0n6%'47aop) *+,./01&234T5V5n5#$G$IfTkdg $$If0n6%'47aop & F dd$G$Ifdd$G$If^ +R,T,V,,,,F.H....D/F/H////000B1D1F1111>2@2B2222 3334405T5n55555̚zhROJQJ^JhR5OJPJQJhR5OJQJ^JhR6OJQJj hRUj hRUj hRUhROJQJhROJQJhR6OJQJ]hR0JOJQJjhRUjC hRUhR,n5555553Tkdo $$If0n6%'47aop#$G$Ifckd $$If0n6%' ``4aop dd$G$If55666*8,8`8BTkdY$$If0n6%'47aopTkd $$If0n6%'47aop dd$G$If#$G$If5666&8*8`8H9\999::X:j::H<\<==??? @"@$@z@|@@~AA\BrB6D\DEE^FdG~G(H|HHlInIIJJMM4OPO΁΁΁hR6OJQJ]hR0JOJQJjhRUhRjhRUhOJPJQJhR6OJPJQJ]hROJQJ^JhROJQJhROJQJhR5OJPJQJ^JhR5OJQJ^JhROJPJQJ2`8H9J9\9t9999{{{ & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfTkd$$If0n6%'47aop dd$G$If999:::: & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfTkdC$$If0n6%'47aop::<:X:j:l::H<O? & F dd$G$IfTkd-$$If0n6%'47aop#$G$IfTkd$$If0n6%'47aopH<\<?@~AA\BrB6D\DE^FdG~GHIJJMM4OPO>P^Pdd$G$If^ & F dd$G$Ifdd$G$If^PO>P^PQQQQQQRRRRTHTZUnUUULVjV|VVXXXX4Z6ZZZZb[d[f[[[[___b`d`f````ڸڰڰ勖vjohRUhR0JOJQJjhRUjhRUhOJPJQJhROJQJhROJQJhR5OJPJQJ^JhROJQJ^JhR5OJPJQJhR5OJQJ^JhRhR6OJPJQJ]hROJPJQJ.^PQQQQQ dd$G$If#$G$IfTkdk$$If0n6%'47aop & F dd$G$IfQQQQQRRJ= dd$G$IfOkds$$If0n6%547aop#$G$If^kd$$If0n6%5 ``4aopRRRTTHTZULOkd]$$If0n6%547aop dd$G$If#$G$IfOkd$$If0n6%547aopZU\UnUUUUUU>OkdG$$If0n6%547aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkd$$If0n6%547aopUUV.VLVNVjV|VOkd$$If0n6%547aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$If|V~VVXXZ[],__``abbddd$G$If^ & F dd$G$If#$G$IfOkd1$$If0n6%547aop`bbdeffNff4g6gXgtghhfijiiiiijjjklmtnnnofooooq r uOkd$$If0n6%647aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkd$$If0n6%647aopno,oHofohoooOkd$$If0n6%647aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$Ifoooq r0tt urt醂hRjhRUhOJQJ^JhROJQJhROJQJ^JhR5OJPJQJhR5OJQJ^JhOJPJQJhR6OJPJQJhfJOJPJQJhfOJPJQJhR6OJPJQJ]hROJPJQJ3JLd‰=^kd$$If0n6%6 ``4aop dd$G$If#$G$IfOkd@$$If0n6%647aop‰ĉxz LOkd$$If0n6%647aop dd$G$If#$G$IfOkdH$$If0n6%647aop Bč֍L> & Fdd$G$IfOkd$$If0n6%647aop dd$G$If#$G$IfOkd2$$If0n6%647aop"8:^z & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkd$$If0n6%647aop & Fdd$IfҎYI & Fdd$G$IfOkd $$If0n6%647aop#$G$IfOkd$$If0n6%647aop&ƕ>D̙` 8 & Fdd$G$Ifdd$G$If^>@D̙`h.n 8<>BZ$846F`b  մ˰˴˴˴~shROJPJQJ]hR6OJPJQJhOJQJ^JhROJQJhROJQJ^JhR5OJPJQJhRhR5OJQJ^JUhOJPJQJhROJPJQJhR6OJPJQJ]hR0JOJQJjhRUj{ hRU- pou~vat jen dospl. Kdy~ se vypne jisti nebo proudov chrni , ml by ho zapnout dosplk v~dy po zjiatn pY iny! foto jisti e ElektYina je dobr sluha. Modern ~ivot si bez n snad ani nelze pYedstavit. Dok~e vaak bt velmi nebezpe n! Neopatrn zachzen s elektrospotYebi i a nerozumn chovn v mstech, kudy se elektYina pYena, mo~e ohrozit lidsk ~ivot. Bu tedy v okol zsuvek a elektrospotYebi o opatrn. Touhle radou se s tebou lou m, mj se hezky a bu neustle nabit ... dobrou nladou! varovn zna ka pozor proud Nzev koluJe libo dla~bu nebo parkety? slo koluDom/7Intern poznmky k koluPodlahY Pavel seznm s tvorbou podlah izolace, podlahov krytiny a jejich renovac.Provodce podlahY PavelPavel je odbornk, kter pracuje v podstat jen na zemi. Co tam dl? Pokld podlahy, je toti~ podlahY.Stru n pYedstaven koluJe libo dla~bu nebo parkety? Ae u~ je volba zkaznka na podlahovou krytinu jakkoliv, podlahY Pavel zmkne cokoliv. A je pYipraven Ti pYedat kus svch znalost.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry KdekolivPopis kolu Ahoj, zdrav T podlahY Pavel. My podlahYi pokldme, lepme, lijeme a svaYujeme rozn druhy podlahovch krytin. Prost dlme podlahy, po kterch Ty pak choda. foto Pavla Nejprve zhotovme podlahovou izola n vrstvu. Tepeln izolace je v dnean dob velice dole~it vc, pomh nm uspoYit st penz, kter ns stoj vytpn domu nebo bytu. Omezuje nik tepla zevnitY stavby podlahou. Nej astji se izolace provd pomoc polystyrenu. To jsou Tob jist znm desky skldajc se malch blch kuli ek. foto polystyrenu Kdy~ jsem vvodu Ykal, ~e podlahy i lijeme, mohl bych Ti ukzat, jak se jedna takov podlaha vylitm vytvoYila. U~ vidm, jak by ses vtom vgumkch tak rd proael, vi? sestYhan video HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=grsV-hoWujQ"https://www.youtube.com/watch?v=grsV-hoWujQ Nsledn pokldme podlahovou krytinu. Jde nm to hezky od ruky, na videu si mo~ea prohldnout naai prci zrychlen. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=E2bEs04f9pc"https://www.youtube.com/watch?v=E2bEs04f9pc nebo HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=awws0lbsERQ"https://www.youtube.com/watch?v=awws0lbsERQ Podlahovch krytin je cel Yada, pYi jejm vbru je nutn zv~it, kam ji chceme pou~t, tedy do kter mstnosti, kolik asu chceme vnovat jej p i a tYeba tak to, zda po pYbytku bh pejsek. TYeba pro lakovan parkety by byly jeho drpky naprostou pohromou! asto tak rozhoduje i jej cena, kter se dle materilu mo~e hodn liait. foto psa Nyn tu mm pro Tebe jednoduch kvz, kde budea mt za kol rozpoznat zkladn typy podlahovch krytin. Nen to nic t~kho, ~dn obavy. Jako prvn prosm z obrzko vyber ten, na kterm je dla~ba. Rozebhne se kvz s vyYazovnm: dla~ba dYevn podlaha korek koberec Vaechny typy podlahovch krytin tak umm opravit. Nebo ze star podlahy dok~u udlat takovou, kter vypad tmY jako nov. Tomu se Yk jednm slovem renovace . Nyn se mo~ea podvat, jak vypad takov renovace parket. Nejprve se mus obrousit. kousek z: HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=PGwrV4HxXrk"https://www.youtube.com/watch?v=PGwrV4HxXrk Potom je musme znovu nalakovat a podlaha zase vypad jako nov :). kousek z: HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=a2GOQss4OLM"https://www.youtube.com/watch?v=a2GOQss4OLM Jakou podlahu mte doma? Pova mi to? nahrv audio Myslm, ~e u~ jsi takov mal znalec podlah. A a~ se te budea nkde prochzet, nezapomeH se podvat, po em choda. Mo~n budea asto pYekvapen. Mj se hezky, podlahov! Nzev koluNen trubka jako trubka slo koluDom/8Intern poznmky k koluInstalatr Martin seznm se svou prac a materilem, kter pou~v trubky, armatury, baterie, sanitrn vybaven, raditory a tak nYadm hask, zvon.Provodce instalatr MartinMartin je odbornk pYes vodovodn trubky, dky nmu nm doma te e voda tam, kde m, a taky nm nen zima. Je toti~ tak odbornk pYes topen.Stru n pYedstaven koluMte doma ucpan odpad? Tak volejte Martina! Nejen s tm si hrav porad! Martin je zkuaen vodoinstalatr a topenY, rd T seznm se svou prac.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry KdekolivPopis kolu Ahoj, j jsem vodoinstalatr a topenY Martin, provdm a opravuji rozvody vody, odpadu a tak instaluji topen. Nen trubka jako trubka. Pozna na obrzku tu, se kterou pracuji? a) vodovodn trubka - Jasn, to je ona. b) hudebn nstroj trubka - Ne, to je hudebn nstroj a jako muzikant se ne~ivm. Trubky, se ktermi prakticky denn pracuji, mohou bt kovov nebo z uml hmoty. Tak pou~vm armatury. To je podivn slovo, ~e? Pova mi, co si pod nm pYedstavujea? nahrv audio Armatura je sou st systmu potrub jin ne~ trubka. Prost jde o rozn potrubn spojky, kolnka, zslepky apod. Jednoduae tedy s nimi trubky spojuji nebo zakon uji. foto armatury Nyn se mo~ea na videu podvat, jak vypad takov spojovn mdnch vodovodnch trubek letovnm, tedy pomoc plamene. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=0JE-_EVxuns"https://www.youtube.com/watch?v=0JE-_EVxuns K samotnmu pouatn vody nm slou~ vodovodn baterie. Na obrzku jsou dv baterie. Pozna tu vodovodn? a) elektrick baterie To je sice baterie, ale elektrick. b) vodovodn baterie Vborn, to je ona. Nainstalovat musm umt i dala zaYzen koupelen, jako je umyvadlo, vana, zchod apod. foto koupelny Krom toho, ~e dlm rozvody vody a odpadu, jsem tak topenY, tedy odbornk na rozvody teplovodnho vytpn. Umm rozvst trubky od zdroje tepla, co~ je tYeba kotel, k raditorom. V trubkch a raditorech te e tepl voda, kter je ohYv a to teplo pak ohYv vzduch v mstnostech. Pozna raditor na obrzku? a) pYmotop  Ne, to je pYmotop a ten je na elektYinu. b) krb  To nen raditor, ale krb. c) raditor  Ano, sprvn. d) kachlov kamna  Ne, to jsou kachlov kamna na dYevo. Mte doma raditory, tedy teplovodn vytpn? Ano  Tak ho mm doma, top dobYe. Ne  To nevad, hlavn ~e je teplo. Srdcem teplovodnho vytpn mo~e bt tedy kotel. V nm se spalovnm vyvj teplo, kter ohYv vodu. Kotle mohou bt na tuh paliva, to jsou ty, ve kterch se top dYevem a uhlm, nebo plynov, to jsou zase ty, kter spaluj zemn plyn. Povede se Ti je na obrzcch rozliait? Ozna nyn prstem plynov kotel. a) kotel na tuh paliva - Ne to je kotel na tuh paliva. b) plynov kotel - Trefa, to je plynov kotel. Vodu mo~e tak ohYvat slun ko, tomu Ykme solrn ohYev vody. Slune n paprsky dopadaj na solrn panel, ve kterm se ohYv nemrznouc kapalina a ta poslze ohYeje i vodu. foto solrnho panelu pro ohYev vody DYve lid takov technick vymo~enosti nemli a ohYvali se pouze u ohn. Vlastn se to ste n dochovalo, speciln zaYzen ur en k udr~ovn ohn v dom se nazv krb. Ten mo~e bt tak propojen s teplovodn soustavou a plnit tak funkci kotle. Ka~dopdn krb m sv kouzlo, no Yekni sm. kousek z HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=wEe1KKgy7SY"https://www.youtube.com/watch?v=wEe1KKgy7SY Nyn bych Ti rd pYedstavil svho nejlepaho pYtele. Neudlm bez nj takYka krok a vaude ho nosm sebou. Je to hask. Jsou to takov speciln instalatrsk kleat, kter pou~vm na povolovn a utahovn. foto hasku Kdy~ narazm na ucpan odpad, tak pou~vm instalatrsk zvon, kterm to ucpn proaeouchnu. Va, jak vypad, pozna ho? a) gumov zvon  Jasn, to je on. b) zvonek na zvonn  Tenhle je dobr tak akort na cinkn. Tak to je ode m vae. To hlavn o m prci ses prv dozvdl a dala vdomosti zska a~ snjakm instalatrem na stavb! Mj se hezky! Nzev koluMalovat nebo tapetovat? slo koluDom/9Intern poznmky k koluMalY pokojo David seznm se svou prac vmalba pokojo attkou, vle kem nstYikem, pov nco o tapetovn.Provodce malY pokojo DavidDavid je malY. Ne, obrazy nemaluje... je to malY pokojo. Dok~e dt zdm takovou podobu, aby vypadaly hezky a lidem se vnich dobYe bydlelo. Bravurn vldne malYskou attkou i vle kem, lep i tapety.Stru n pYedstaven koluMalY David by T rd seznmil se svm Yemeslem. Sice je malY, ale obraz nezvldne, je malYem pokojo. Chcea to tak umt? Rd Ti porad... Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, dovol mi, abych se pYedstavil, jsem malY David a m povoln je malY pokojo. Hrav ovldm malYskou attku i vle ek, umm lepit i tapety. foto malYe Pokud by ses snad nkdy srodi i chtl pustit do malovn, poradm Ti, jak to dlm j. NejdYv za nm malovat strop. Natrm ho postupn vpYibli~n metr airokch pruzch. Potom pYejdu na stny, kde pokra uji obdobnm zposobem. Nkdy sta i jedna vrstva, nkdy je to potYeba zopakovat. asto pomo~e tak penetrace, co~ je nanesen speciln tekutiny, kter pYiprav povrch pro nanaen kone n barvy. foto malYe pYi malovn pokoje Barvu nanam malYskou attkou, zejmna pokud ze nen pln rovn. Pozna ji na obrzku? a) Kominick attka  Tuhle attku pou~v komink! b) Zchodov attka  To je attka do zchodu! c) MalYsk attka  Ano, to je malYsk attka. d) Kladvko  To nen attka, ale kladvko. Nebo pou~vm malYsk vle ek, s tm se t~ dobYe maluje. Tak se Ti ho povede rozeznat na obrzku? a) malYsk vle ek  Ano, to je pYesn on. b) vle ek na nudle  Ten je dobr na nudle! Ke sv prci tak potYebuji atafle, va, k emu slou~? Pova mi to? nahrv audio `tafle jsou dvojit ~ebYk, na kter si vylezu a pohodln doshnu a~ na strop. My malYi na ataflch dokonce umme i chodit J foto atafl Nyn se mo~ea podvat na zrychlen video vmalby docela velk mstnosti, k~ by to bylo tak rychl a jednoduch :) HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=lb0nUtoxs1o"https://www.youtube.com/watch?v=lb0nUtoxs1o Barvu lze tak na ze dostat nstYikem. To, jak to vypad, se mo~ea podvat na videu. kousek z: HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=GYoxv99gI2g"https://www.youtube.com/watch?v=GYoxv99gI2g Tak umm tapetovat. Vlastn tapetovn patY mezi m oblben innosti. Tapeta se lep na zdi. Vyrb se z roznch materilo, asi nej astja jsou ty paprov. Lepidlo se nana na zadn stranu tapet. Nkter tapety jsou samolepc, tedy ~e po sloupnut ochrannho papru hned samy lep. Nzorn to uvida na videu, opt ve zrychlen verzi. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=url9R7Ew1o0"https://www.youtube.com/watch?v=url9R7Ew1o0 Mte doma na nkter zdi tapetu? Ano  J ji mm doma tak, na zdi vypad hezky. Ne  To nevad, barva taky vypad hezky. Jinak tak umm natYt kde co :) & tYeba plot, zbradl nebo dveYe. K tomu mi nejlpe poslou~ rozn attce nebo mal vle ky. Krom toho, ~e jsem malY, ovldm tedy tak Yemeslo natra sk. foto attco Tak a je vymalovno! To je vae, hezk malovan zbytek dne. Nzev koluSdra + karton = sdrokarton slo koluDom/10Intern poznmky k koluStavitel Petr seznm se systmem such vstavby sdrokartonem, pov, z eho je vyroben, jeho vlastnosti a pou~it.Provodce stavitel PetrStru n pYedstaven koluStavitel Petr by Ti rd objasnil, co vznikne spojenm kartonu a sdry. Budea se divit, je to velmi zajmav a praktick stavebn materil, kter je na mnoha mstech kolem ns.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, opt T zdrav stavitel Petr. Dnes bych T rd seznmil se systmem such vstavby, kter se pou~v zejmna uvnitY staveb. Pro such? Proto~e vtto stavebn innosti se voda prakticky nepou~v. Jej vhodou je tak spora asu a penz, proto~e se jednoduae a rychle montuje. V sou asn dob je nejrychlejam a nejsnadnjam Yeaenm such vstavby sdrokarton. Dok~ea tohle podivn slovo sprvn zopakovat a Yci nm, co to je a k emu slou~? nahrv audio Sdrokartonov deska je vyrobena z lisovan sdry, kter je vlo~ena mezi dva siln kartony papru. Karton, nebo-li vlnit lepenka, je paprov materil skldajc se z vlnit vrstvy a jedn nebo dvou hladkch vrstev papru. Sdra to je takov bl praek, kter kdy~ se rozmch ve vod, tak nm hezky ztuhne. Sdrokarton je prost takov stavebn sendvi . Ne jako sendvi na jdlo, ale materilov sendvi . Pozna sdrokartonovou desku na obrzku? a) cihla  Ne, to je cihla. b) sdrokartonov deska  Ano, sprvn. c) dla~ba  `patn, to je dla~ba. d) stYean taaka  To je taaka, kter patY na stYechu. Jejm zkladem je tedy sdra a papr, ty funguj tak jako tepeln a zvukov izolace. To znamen, ~e omezuj nik tepla a nepropouat hluk. Tak se d dobYe opracovvat a zroveH je docela pevn. No ostatn se mo~ea podvat sm na videu, jak se s n pracuje. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=hhwH0sG95Xg"https://www.youtube.com/watch?v=hhwH0sG95Xg Systmy such vstavby se daj pou~vat rozn, tYeba pro obklady stn, jak jsi vidl na videu. Ze sdrokartonu lze tak postavit tenkou ze, t se Yk pY ka. Velmi asto se z nich tak zhotovuj takzvan podhledy . Co si pod tmhle pojmem pYedstavujea? nahrv audio Podhled je spodn plocha stropn konstrukce stavby. Zn to hodn slo~it, ~e? Nkdy jsou na strop upevnny potrubn rozvody, nebo elektrick kabely, pak je asto potYeba je zakrt i ochrnit pYed po~rem. Provd se to podhledovou konstrukc, vlastn se pod stropem udl jeat jeden sn~en strop, zjednoduaen podhled. foto podhledu Tak to je o sdrokartonech vae. Mj se sdrokartonov! Nzev koluZ eho je vlastn dom? slo koluDom/11Intern poznmky k koluStavitel Petr seznm se stavebnmi materily a jejich vrobou cihla, dYevo, kmen, kov, sklo a beton.Provodce stavitel PetrStru n pYedstaven koluZ eho je vlastn postaven dom? Na tuhle otzku zn odpov stavitel Petr a seznm T sb~n pou~vanmi stavebnmi materily.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, zdrav T stavitel Petr. Dnes si povme nco o stavebnch materilech. Za stavebn materil se d vlastn pova~ovat prakticky cokoli, z eho se d nco vybudovat. Snad nejznmja stavebn prvek je cihla. Na prci s nimi je odbornkem zednk La. foto cihly Je to takov lidmi vytvoYen uml kmen . Cihly jsou velmi starm stavebnm prvkem, vyrb se v cihelnch. Schvln jestli sprvn vyberea z eho. hlna  Jasn, cihly jsou vyroben z hlny. piliny  Ne, to jsou piliny, cihly ze dYeva opravdu nejsou. vaj ka  Vaj ka si dej na ve eYi, apatn. Sr  No existuj tYeba cihly sra, ale to jako stavebn materil nen vhodn. Cihly jsou vyroben formovnm hlny do pravidelnch tvaro, kter se pak vypaluje ve speciln peci, m~ poYdn ztvrdnou. S naam tmatem zce souvis pojem vepYovice . Va, co vepYovice znamen? nahrv audio VepYovice jsou takov cihly, kter se nevypaluj, ale vznikly suaenm. Dalam asto pou~vanm stavebnm materilem je dYevo. S tmto pYrodnm materilem pracuje tesaY Radek, kter z nj na stavbch stav krovy. fotka vepYovice Mezi dala pYrodn stavebn materily mo~eme zaYadit kmen. Kameny jsou t~eny v kamenolomu a opracovvny do tvaro, ve kterch budou plnit svoji funkci. Jak to v kamenolomu vypad, to se mo~ea podvat na videu. HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=BNmbQjtas7Y"https://www.youtube.com/watch?v=BNmbQjtas7Y PYi stavb domu se tak pou~vaj rozn kovov materily. TYeba okapy, kter m v mal ku klempY Michal, jsou kovov. Nkter domy se stav jako ~elezobetonov konstrukce a tam se bez traverzy stavitel neobejde. foto traverzy i kovov konstrukce Nemli bychom zapomenout tak na sklo. Zkus se zamyslet a povdt mi, kde se pYi stavb domu sklo pou~v? nahrv audio Sklo se pou~v jako vplH oken, pYpadn dveY. Bez oken a skla by se k nm domo nedostalo slun ko a byla by tam tma. Byli bychom odkzan jen na uml osvtlen. foto okna Dalam hojn pou~vanm materilem je beton, s jeho~ pYpravou T seznmil i teprve seznm zednk La. foto betonu To by myslm u~ o stavebnch materilech sta ilo. PYeji Ti hezk den! Nzev koluKvz na pYiYazovn nstrojo a materilo slo koluDom/12Intern poznmky k koluPYiYazovn nstrojo z obrzkovch mo~nost ke sprvnm materilom.Provodce stavitel PetrStru n pYedstaven koluVyzkouaej si jednoduch kvz na poznvn vhodnch nstrojo ke sprvnm materilom. OvYa si tak, zda-li jsi byl pozorn a zjista, emu vaemu T naai Yemeslnci nau ili.Faktory fyzick 1 mentln 3 trapnost 1 zbava 3 asov nro nost minimln 5 promrn 10 maximln 15Aktivace hry kdekolivPopis kolu Ahoj, opt T zdrav stavitel Petr! PYipravil jsem si pro Tebe zajmavou hru, kde budea mt za kol najt sprvn nstroje k materilom, se ktermi souvis. Nen to nic t~kho, nemusa se bt! Pokud jsi hrl vaechny pYedchoz hry, nebude nic snazaho :) Nyn prosm zkus najt nstroj, kter je vhodn na opracovn cihel. zobraz se obrzek cihly a) zednick nabra ka  Zednick nabra ka, nebo-li fanka , na to nen vhodn. b) zednick l~ce  Ne, zednick l~ce se na opracovn cihel nehod. c) zednick kladvko  Jasn, na pYisekvn cihel je nejlepa zednick kladvko. d) vodovha  Vodovha nen dobr volba. Tak a te prosm najdi nstroj na mchn betonu? zobraz se obrzek betonu a) pra ka na prdlo  To je pra ka na prdlo! b) mcha ka  Jasn, na to je nejlepa mcha ka. c) vaYe ka  VaYe kou doma maminka mch v kuchyni dobroty, ne beton. d) kladivo  Kladvkem se beton nemch. Uhodnea, m se Ye~e dYevo? a) pila  To bylo snadn, pila je sprvn! b) hoblk  Ne, to je hoblk a s tm se hobluje. c) nebozez  To je nebozez na vrtn, ne Yezn. d) kuchyHsk no~  To je no~, kter patY do kuchyn, apatn. Ted uka~ prosm na nstroj, kterm instalatYi utahuj nebo povoluj zvity. a) gumov zvon  To je gumov zvon na ucpan odpad, apatn! b) no~ky  Ne, to jsou no~ky na stYhn papru. c) aroubovk  Ne, to je aroubovk a s tm se aroubuje. d) hask  Jasn, k tomu slou~ instalatrsk kleat, nebo-li hask. Schvln, jestli tak uhodnea, co se pou~v na nanaen barvy pYi malovn pokojo? a) malYsk vle ek  Ano, na to pou~vme malYsk vle ek! b) tuba s lepidlem  Ne, to je lepidlo a s tm se lep. c) kl na utahovn  Ne, to je utahovac kl . d) vle ek na nudle  Ne, to je vle ek na nudle a ten patY do kuchyn. Vedl sis dobYe, budeme rdi, kdy~ tYeba jednou doplna naae Yady a bude z Tebe tak Yemeslnk. Mj se hezky a tYeba zase nkdy ahoj! 8:<>@BZLJOkd!$$If0n6%647aop dd$G$If#$G$IfOkdD!$$If0n6%647aopJ= dd$G$IfOkd"$$If0n6%xP47aop#$G$If^kd."$$If0n6%xP ``4aop$LOkd#$$If0n6%xP47aop dd$G$If#$G$IfOkd6#$$If0n6%xP47aop$&8Pj>Okd$$$If0n6%xP47aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkd $$$If0n6%xP47aop4FOkd %$$If0n6%xP47aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfFH`   t.vvdd$G$If^dd$G$If^ & F dd$G$If#$G$IfOkd%$$If0n6%xP47aop  x z |   8 : <   npt.JBXZ$&*<>@`d|hR5OJQJ^Jj)hRUjO(hRUj'hRUhROJQJj&hRUhR6OJPJQJ]hR0JOJQJj%hRUhRjhRUhROJPJQJ2J*`bd|x dd$G$If#$G$IfOkd)$$If0n6%xP47aop & F dd$G$Ifdd$G$If^ |@| l2" #\$x$l%n%%%%8&:&>&((D22444d5f5h555566j77D8F8d99ննծնննՀնՀՀhOJPJQJj.hRUhR0JOJQJj.hRUhRjhRUhR6OJPJQJ]hOJQJ^JhROJQJhROJPJQJhROJQJ^JhR5OJQJ^JhR5OJPJQJ2@J= dd$G$IfOkd*$$If0n6%j^47aop#$G$If^kdV*$$If0n6%j^ ``4aop@B|LOkd+$$If0n6%j^47aop dd$G$If#$G$IfOkd^+$$If0n6%j^47aop "<Vln>Okd,$$If0n6%j^47aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkdH,$$If0n6%j^47aopnOkd2-$$If0n6%j^47aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$If2 !" #\$x$l%>&''((dd$G$If^ & Fdd$G$If#$G$IfOkd-$$If0n6%j^47aop((+,,-00D2245j77x8@9X:Z:Okd/$$If0n6%j^47aopdd$G$If^ & Fdd$G$If9X:\:t:::::;<==??|???@(@B@nAADDIIRInIhJjJnJJpKrKKKKLBLLMMMxMzM|MMMMPP򘣎򃣎j4hRUhR0JOJQJj3hRUjhRUhROJQJhq0OJPJQJhR6OJPJQJ]hROJQJhROJQJ^JhR5OJPJQJhR5OJQJ^JhRhROJPJQJ3Z:\:t:::::^kd#0$$If0n6%i_ ``4aop dd$G$If#$G$If:::;;<=LOkd+1$$If0n6%i_47aop dd$G$If#$G$IfOkd0$$If0n6%i_47aop===???2?L> & Fdd$G$IfOkd2$$If0n6%i_47aop dd$G$If#$G$IfOkd1$$If0n6%i_47aop2?L?f?|?~????? & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkd2$$If0n6%i_47aop & Fdd$If??@(@*@B@nAYI & Fdd$G$IfOkdt3$$If0n6%i_47aop#$G$IfOkd2$$If0n6%i_47aopnAADDEiiiiiȽȽȽȌȌj:hRUhfJOJPJQJhROJQJhq0OJPJQJhROJQJ^JhR5OJPJQJhR5OJQJ^JhROJPJQJhR6OJPJQJ]hR0JOJQJjhRUj{5hRUhR2rTtTvTTTTT;^kd6$$If0n6%i_ ``4aop dd$G$If#$G$IfOkdD6$$If0n6%i_47aopTTT$UVVDVFVLOkd7$$If0n6%i_47aop dd$G$IfOkdL7$$If0n6%i_47aop#$G$IfFVHV|VWWWXL> & Fdd$G$IfOkd8$$If0n6%i_47aop dd$G$If#$G$IfOkd68$$If0n6%i_47aopX"Xiiiii#$G$IfOkdH;$$If0n6%i_47aop & Fdd$G$Ifdd$G$If^ iiij"j$jVj=OkdP<$$If0n6%\l47aop#$G$If^kd;$$If0n6%\l ``4aop dd$G$Ifij"jVj(k\k^kkllm4mmmmmoojssLtNtttLvlvxxxxxxxxzz{{||$}8}~(~~~~&@N >பhR5OJQJhR0JOJQJj?hRUhRjhRUhR6OJPJQJhq0OJPJQJhR6OJPJQJ]hROJQJhROJPJQJhROJQJ^JhR5OJQJ^J5Vj(k*k\k^k`kklLOkd:=$$If0n6%\l47aop#$G$IfOkd<$$If0n6%\l47aop dd$G$Ifllllllmm>Okd$>$$If0n6%\l47aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkd=$$If0n6%\l47aopm4mPmlmmmmmOkd>$$If0n6%\l47aop & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfmmmooqtqqJrrtlvxxqqqq & Fdd$G$If^`dd$G$If^ & Fdd$G$If#$G$IfOkd?$$If0n6%\l47aop xzz{{$}8}~(~~~~~&{ $G$If#$G$IfOkdL@$$If0n6%\l47aopdd$G$If^ & Fdd$G$If &(@NP J? dd$G$IfOkdTA$$If0Zi%Q47a[p#$G$If^kd@$$If0Zi%Q ``4a[p >@Bv΁OOkd>B$$If0Zi%Q47a[p $G$If#$G$IfOkdA$$If0Zi%Q47a[p>@v܀΁Djނ ̅fDVRVhRhq0B*OJPJQJphhR6B*OJPJQJphhROJQJ^JhROJPJQJhROJQJhR5OJQJ^JhRB*OJPJQJph΁Ё.DF>Okd(C$$If0Zi%Q47a[p & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$IfOkdB$$If0Zi%Q47a[pFj‚ނOkdC$$If0Zi%Q47a[p & Fdd$If & Fdd$G$If#$G$If ̅F(ƌVDRdd$G$If^ & F dd$G$If#$G$IfOkdD$$If0Zi%Q47a[pRTVOkdD$$If0Zi%Q47a[p,1h. A!n"n#n$n% s$$Ifn!vh#v%:V ` 5%/ 4 aop ytq0$$Ifn!vh#v#v':V ``55'/ 4 aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aopw$$Ifn!vh#v#v':V _55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=_S-KFSe80iAs$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aop$$Ifn!vh#v#v':V ``55'/ 4 aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUwDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUwDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUwDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUws$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aop$$Ifn!vh#v#v':V ``55'/ 4 aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aops$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=iHgNnGCgE6Es$$Ifn!vh#v#v':V 55'/ 47aop$$Ifn!vh#v#v5:V ``555/ 4 aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aops$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=4lHIwmzdwO8DyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=cKDUla7SZ8Us$$Ifn!vh#v#v5:V 555/ 47aop$$Ifn!vh#v#v6:V ``556/ 4 aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aopw$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=XaGni8UCU1gs$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aop$$Ifn!vh#v#v6:V ``556/ 4 aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=Vp_pAz27Qc4s$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aops$$Ifn!vh#v#v6:V 556/ 47aop$$Ifn!vh#vx#vP:V ``5x5P/ 4 aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aops$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=grsV-hoWujQDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=E2bEs04f9pcDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=awws0lbsERQDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=PGwrV4HxXrkDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=a2GOQss4OLMs$$Ifn!vh#vx#vP:V 5x5P/ 47aop$$Ifn!vh#vj#v^:V ``5j5^/ 4 aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aops$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=0JE-_EVxunsDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=wEe1KKgy7SYs$$Ifn!vh#vj#v^:V 5j5^/ 47aop$$Ifn!vh#vi#v_:V ``5i5_/ 4 aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=lb0nUtoxs1oDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=GYoxv99gI2gDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=url9R7Ew1o0s$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aop$$Ifn!vh#vi#v_:V ``5i5_/ 4 aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aops$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=hhwH0sG95Xgs$$Ifn!vh#vi#v_:V 5i5_/ 47aop$$Ifn!vh#v\#vl:V ``5\5l/ 4 aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aops$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aopDyK yK Xhttps://www.youtube.com/watch?v=BNmbQjtas7Ys$$Ifn!vh#v\#vl:V 5\5l/ 47aop$$IfZ!vh#v#vQ:V ``55Q/ 4 a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[ps$$IfZ!vh#v#vQ:V 55Q/ 47a[p^( 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmHnHsHtHV`V Normln*$1$$CJKHPJ^J_H9aJmHsHtH9JA J Standardn psmo odstavce^i@^ Normln tabulka :V 44 la 0k 0 Bez seznamu 6o6 WW8Num1z0 5OJQJ6o6 WW8Num1z1 5OJQJ6o6 WW8Num2z0 5OJQJ6o!6 WW8Num2z1 5OJQJ6o16 WW8Num4z0 OJQJ^J6oA6 WW8Num4z1 OJQJ^JJ/QJ Absatz-StandardschriftartL/aL Standardn psmo odstavce2LoqL Standardn psmo odstavce16o6 WW8Num3z0 5OJQJ:o: WW8Num3z1OJPJQJ^J6o6 Odr~kyOJPJQJ^JXU`X Hypertextov odkaz>*B* _HmHphsHtHDD Odkaz na komentY1CJaJBVB Sledovan odkaz >*B* phLOL Nadpis x$OJQJCJPJ^JaJ>B@> Zkladn text x,/@, Seznam ^JHOH Popisek !xx $CJ6^JaJ]4O"4 RejstYk" $^JrO2r Obsah tabulky#dd1$*$ $$OJQJCJKHPJ^JaJ_H9tH9BOBB Text komentYe1$CJaJDj@ABD PYedmt komentYe%5\H@bH Text bubliny&OJ QJ CJ^J aJHO1rH Nadpis tabulky '$a$ $5\PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vߩy$>hkI37%һ[HLO*n{R‚awxJsc"\>1[XՖbL%8\}$R=61s1`(|&ɖn'׿|a^]T Y?[C Kmf~څ-b꘵u}e ESih(S^ z}i6+NN󴻵fKdnu:f+5 ؘïԖހ,9otֻeo@.Ͼ$Ϫ0h݋f۴s;1el\}k14G5Hp>U )4uO eF:(fC쑳#zHy`p~(Bs-i'et># F4Sn&/Tš hpYÁ3h[n1^8K${GuNu{IBad6Y>f+WM:\X)ԁTHedCLe!ʿdR,@0kR]ג҈}J)("QpFl"v1_*P W"6SnqΒ|3fpv4Y)gT`JnNI3R3U~7K#)m qBiDi*6mY& viHE(K&^@]$*+S+65pY M5ʀ?=ˠQr9{mӝMfPʭæ_X]ծ7󽷬Y<+Yi+hei"rkNf.xq^c,>_>:P[| l iG8AL5m:iw#֒ߧ4vќ\ +5PO`J| |9Pi>VPW_bgnv} V 4#V%%&(()n55`89::H<^PQRZUU|VdijtnnozJ‰ 8$F@n(Z::=2??nArTTFVXX\iVjlmmx& ΁FRVQRSTUVXYZ[\]^`acdefhijklmopqrstuwxyz{| *Vih Z=x)))+2,^,c777GGH:StSSTTTTTTTcXXXYVYYm```0hjhhosss:ttttu5vavĉ*XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX8@0( B S ?  i n ""n)w)++&=,===? ?Ӑؐ_b3GW`acg o -APc""[%n%//77XHeHfHhHMMMM.O4OUTTTT``kk/m8mnn o'oss6vcv||||,U_ΐϐѐ:Mk?*mp~  LaB v  & 1 x -c\]rWih Pi0B$.>.9.\>l>w>L?Y?@@=AYAB!BBiCjCCDDDD5ENEFFG HHHKK0L=LMMN.NNN O&OOQPRPgPPQ:SSTTTTEVNV))x))+_,////c77":%:[>\>iCjCG HKKQPRP:SSTTTTcXXYY:];]m``0hhhhiijjnnArBross:ttubvaxax݇އĉ+"&_b   ^`OJQJ5 88^8`OJQJ5% ^`OJQJ5% ^`OJQJ5 pp^p`OJQJ5%  ^ `OJQJ5% @ @ ^@ `OJQJ5  ^ `OJQJ5% ^`OJQJ5% ^`OJQJ5 88^8`OJQJ5% ^`OJQJ5% ^`OJQJ5 pp^p`OJQJ5%  ^ `OJQJ5% @ @ ^@ `OJQJ5  ^ `OJQJ5% ^`OJQJ5%^`. --^-`OJQJ^J ^`OJQJ^J% ^`OJQJ^J% ee^e`OJQJ^J  ^ `OJQJ^J% 5 5 ^5 `OJQJ^J%  ^ `OJQJ^J ^`OJQJ^J% mm^m`OJQJ^J%^`.^`)pLp^p`L.@ @ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PLP^P`L.^`.^`.^`.^`.^`.^`.^`.^`.^`.^`.P^`P@@^@`0^`0``^``^`^`^``^``00^0` WW8Num1WW8Num2WW8Num3WW8Num4WW8Num5WW8Num6WW8Num7WW8Num8WW8Num9WW8Num10WW8Num11WW8Num12WW8Num13WW8Num14WW8Num15q0#7fJfwR@ bbbbn6% %,5:CHK (*,@R`r|Unknown G*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx Arial7.@Calibri;WingdingsO. k9Lucida Sans Unicode5Mangal=OpenSymbol;(SimSun[SO5. .[`)TahomaA$BCambria Math"A h3'E6'MM! 243Q Pf! xx Nzev koluToma Prochzka Z`La nov2L      Oh+'0|  , 8 D P\dlt Nzev koluTom ProchzkaNormal ZLanov24Microsoft Office Word@@#C@@k$k@%՜.+,D՜.+,T hp  World Media Partners, s.r.o.M Nzev kolu NzevT 8@ _PID_HLINKSA 6o?,https://www.youtube.com/watch?v=BNmbQjtas7Y2m<,https://www.youtube.com/watch?v=hhwH0sG95Xgp;9,https://www.youtube.com/watch?v=url9R7Ew1o0a26,https://www.youtube.com/watch?v=GYoxv99gI2gzn3,https://www.youtube.com/watch?v=lb0nUtoxs1ofj0,https://www.youtube.com/watch?v=wEe1KKgy7SYFk-,https://www.youtube.com/watch?v=0JE-_EVxuns$)*,https://www.youtube.com/watch?v=a2GOQss4OLM.t',https://www.youtube.com/watch?v=PGwrV4HxXrkn6$,https://www.youtube.com/watch?v=awws0lbsERQ6.!,https://www.youtube.com/watch?v=E2bEs04f9pcl.,https://www.youtube.com/watch?v=grsV-hoWujQDq,https://www.youtube.com/watch?v=Vp_pAz27Qc49:,https://www.youtube.com/watch?v=XaGni8UCU1gik,https://www.youtube.com/watch?v=cKDUla7SZ8Ui<,https://www.youtube.com/watch?v=4lHIwmzdwO8)o,https://www.youtube.com/watch?v=iHgNnGCgE6E:+ ,https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw:+ ,https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw:+,https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUw:+,https://www.youtube.com/watch?v=gwUKDIrtQUwe,https://www.youtube.com/watch?v=_S-KFSe80iA !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./0123456789:;=>?@ABCEFGHIJKPRoot Entry FZ&RData D1Table4EWordDocument.SummaryInformation(<DocumentSummaryInformation8DCompObj{ F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q