ࡱ> '`\bjbj #r2222L$ &):>>>x!!!((((((($)hD,z(!!!!!!(22>x(###!2>:x(#!(##&@S&x fGc!&((0&)'&,,i"f,S&S&,-'!!#!!!!!((#!!!&)!!!! $ &:H222222 a) 6 b) 1 c) 1 d) Neexistuje (nen definovn).  U variac zle~ na poYad prvko, u kombinac nikoliv. EMBED Equation.3  SHAPE \* MERGEFORMAT  EMBED Equation.3 56 Museli bychom vsadit 2 118 760 ptic sel. 1)B 2)D 3)A 4)C V pravidelnm desetihelnku je 35 roznch hlopY ek.  a) 1 b) 1  A) KOMBINATORIKA 1-2 EMBED Equation.3  EMBED  F H J L N P ~ P R V X ޲ɝގzsl h hB hXhB hSkhBjhk%hBEHUjV hBCJUVaJjAhBUjhhBEHUjGT hBCJUVaJjhBUjhBUmHnHu h|hBhBh#6hLhOhjh|UmHnHu* $6Hl N $$&`#$/Ifa$gdB$&`#$/IfgdBv Z P R T V X Z \ Ff$$&`#$/IfgdB$$&`#$/Ifa$gdB  6 : V X \ ^ ` n r v "̷}naj!h7OhBEHUjXV hBCJUVaJUhLj h7OhBEHUjV hBCJUVaJjhBUhh|h(5CJHaJHh|h5CJHaJHh^s5CJHaJHh5CJHaJHh#6jhBUmHnHu h|hB hSkhBhB hXhB&   8 : < > J V X Z \ ^ d p r t v Ff h$&`#$/If^hgdB$$&`#$/Ifa$gdB$&`#$/IfgdBv "$&VXZ\gdBgd:. Equation.3  EMBED Equation.3 "$&(NPRTVXZ\h#6hwh"j[hshBEHUjeV hBCJUVaJhBjhBUh8h4 9&P 1h0:p A .!"#$% `!ݥ}X) @x|Xxcdd``dd``baV d,FYzP1n:&B@?b 20| UXRY7S?&,e`abM-VK-WMcxsG VpZΗ6NHq-`jT sp:p9ߺbcd~aPf؋L@(\ !u0N@eg 7Ȉp_`{|+_o p8ysPEXP~>4)и``;F&&\ w1u(2tA4 a @`!|(,^_گJLTz@x |cxcdd`` @c112BYL%bpu?@ABCDEFGHRoot Entry! F4_cData WordDocument #ObjectPool# Dc4_c_1425033127FDcfGcOle CompObjfObjInfo !$'()*+,-./01247:;<=>?@ABCDFHIJKLMNPQRSU FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q«S, 111121133114641Equation Native _1459335323 FfGcfGcOle CompObj f FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39q04k 2014 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qObjInfo Equation Native 5_1459356410FfGcfGcOle CompObjfObjInfoOlePres000Equation Native e{z . @& & MathType`Symbol θww @wf-2 ~;(ySymbol ww @wf-2 ~)ySymbol ϸww @wf-2 ~(ySymbol ww @wf-2 ~)yTimes New Romanww @wf-2 ?ny2 EVy2 ny2 FPy Times New Romanww @wf-2 )nySymbol шww @wf-2 ==y & "Systemf !-NANII>k Pn()=V n n() FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qK{ i . @ &_1459356248FfGcfGcOle "CompObj#fObjInfo%OlePres000&Equation Native 3g_1459512715FfGcfGcOle 5 & MathTypePTimes New Romanww @wf-2 2y2 ,y2 ;y Times New Romanww @wf-2 #2ySymbol Έww @wf-2 y2 y2 +y2 :-yTimes New Romanww @wf-2 ny2 Ny2 ny2 ny2 Nny & "Systemf !-NANIK:k "n 2 +n;n"N,ne"2 FMicrosoft Equation 3.0 DS Equation Equation.39qCompObj6fObjInfo8OlePres0009Equation Native Eb E S . ` & & MathType-@>Times New Romanww @wgf-2 `l 3y2 `,y2 `n;y2 p2y2 n_1ySymbol ww @wgf-2 `L y2 `,y2 \-yTimes New Romanww @wgf-2 `8 ny2 `Ny2 `<ny2 Zny & "Systemgf !-NANIF:k 1n"2;n"N,ne"3Oh+'0o p8ysPEXP~>4)и``;F&&\ w1u(2tA4 a @IDd l0 # A2OWXq.wvx%>WXqt.!v\s. $6OPQRTUVW()*+,-.FGHI/6666668 8 8 8 @@@@@ G8 8 8 8 8 @@@@@@;65? $6OPQRTUVW()*+,-.FGHI+,/000000@0i@0i@0i@0i@0i@0i@0i @0i@0i@0i@0i @0i@0i@0i@0i @0i@0i@0i@0i @0i@0i@0i@0i@0i @0i@0i@0i@0i@0i @0l @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 0000@00@00@0@@0ȑ00ȑ0 0 $OPQRTUVW()*+,-FGHI/000000@0@0@0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0@0@0@0@0 @0 @0@000@0@0 @0@0@000@0 @0@0@0@0 @0@000 030 4030000000 M0000 @00A 00 "\ v \ Z.:_:%9;>RTXlnt:::xy?2$ݥ}X);2$|(,^_گJLT2$O??`c1!F?0_K1f6C{nf43| HB