ࡱ> Bbjbj44.LVgVg))))E$)BiiiiiDDD#B%B%B%B%B%B%B$DbGlIB-DDDDDIBiivB@@@DZii#B@D#B@@W@0AiBt.A$BB0BA$G:GHAAGA,DD@DDDDDIBIB:DDDBDDDDGDDDDDDDDDY : ANO-NE Archaick obdob antick staroYeck literatury Antick literatura je ozna en pro literaturu starovkho Xecka a Xma. TvoY zklad evropsk vzdlanosti a literatury a mohutn inspira n zdroj pro nslednou literaturu. StaroYeck literatura se rozvjela od 8. stolet pY. n. l. do 2. - 1. stolet pY. n. l.. Souvisela pYedevam s mytologi a nbo~enstvm (polyteismus = mnohobo~stv). Podle pYedstav dvnch Xeko vldl vaemu svtu nejvyaa boh Zeus, kter spolu se svou man~elkou Herou a dalami bohy sdlil na posvtn hoYe Olympu. Diovm1 bratrem byl Hdes, vldce podsvt, kterm protkala Yeka nYko Acheron. PYes ni pYev~el nebo~tky do Yae mrtvch ml enliv staYec Charn. Vaem moYm vldl jin Diov bratr, Poseidon. Jednou z Diovch dcer byla Athna, bohyn moudrosti a vtzn vlky, ochrnkyn msta Athn. Diovm synem byl krom jinch Hefaistos, boh ohn a kovYstv, za svou oaklivost byl odmnn tm, ~e jej rodi e o~enili s nejkrsnja bohyn Afroditou. StaroYeck literatura se len na tyYi zkladn obdob: obdob archaick (9. - 6. stol. pY. n. l.), obdob attick = klasick (5. - 4. stol. pY. n. l.), obdob helnistick (4. stol. pY. n. l. - 1. stol. pY. n. l.) a obdob Ymsk (1. stol. pY. n. l. - 529 n. l.) Kone nm meznkem vvoje starovk Yeck literatury byl rok 529, kdy byly pYkazem byzantskho csaYe Justinina uzavYeny v Atnch vaechny antick filosofick akoly. V nejstaram archaickm obdob se literatura zpo tku vytvY jako sou st lidov slovesnosti. Nejstarami dochovanmi evropskmi slovesnmi pamtkami jsou eposy lias a Odyssea, rozshl veraovan epick bsn z 8. 7. stolet pY. n. l., kter nmtov erpaj z okruhu povst o trojsk vlce. S pravdpodobnm autorstvm je spojovn Homr, legendrn polomytick bsnk. Epos lias vypravuje epizodu z desetiletho boje Xeko proti maloasijskmu mstu Trja, nel vaak probh celho vle nho stYetnut, ale pouze zvr vle nho stYetnut Xeko a Trojano. Syn trojskho krle Priama Paris, odloudil spartskmu krli Menelaovi jeho ~enu, krsnou Helenu. Spartsk krl vyzval proto vaechny Yeck vldce k vojensk vprav proti Trji. Xekov msto oblehli, ale nemohli je dobt. Boj u~ trval devt let se stYdavm atstm pro ob strany, kdy~ tu vypukl spor mezi pYednm Yeckm bojovnkem nezranitelnm Achilleem a vodcem Yeckch vojsk Agamemnnem. Achilleus se proto odmtl astnit dalaho boje, a tm vlastn zposobil, ~e Trjan zskali pYevahu a pronikli a~ do Yeckho tbora. Xekov nedokzali Achillea usmYit, proto si Achilleov pYtel oblkl jeho zbroj a pokusil se Trjany zahnat, byl vaak poznn a zabit Hektorem, synem trojskho krle. Rozltostnn Achilleus se nedal ni m zadr~et, zskal novou zbroj a v souboji Hektora usmrtil a jeho mrtvolu vl el za vozem okolo Trje. Osud padlho Hektora rozltostnil i olympsk bohy a Achilleus na pYn Diovo vydal Hektorovu mrtvolu jeho otci. PYtelova smrt byla pomstna a Achilleus mohl znovu vystupovat v cel sv velikosti. Konce vlky se vaak nedo kal, byl zasa~en apem do paty, jedinho zranitelnho msta na svm tle. Xekov nakonec dobyli Troju lst, pomoc velkho dYevnho kon, v nm~ se ukryli Ye t vojci. Trjan vrt 8 L N ؾ{fOOOOOOO4OOO4hh:hh:B*CJH*OJPJQJaJnHphtH-hh:hh:B*OJPJQJaJnHphtH(h$/hh:CJ$OJPJQJaJ$nHtH4h$/hh:>*B*CJ$OJPJQJaJ$nHphtH$hh:hh:OJPJQJaJnHtH(h$/hh:CJ0OJPJQJaJ0nHtH3h$/hh:5B*CJ0PJ\^JaJ0nHphtH$hh:h OJPJQJaJnHtH'jh OJPJQJUaJnHtHt +4,3688$7d@&`7a$gdh:7d-DM `7gdh: 7d`7gdh:$7d`7a$gdh: dgdh: dgdh: dgd TB !())*++,2,4,.023346668~888896989999:p:v:x:աաա3hh:hh:5B*OJPJQJ\aJnHphtH.hh:hh:5CJOJPJQJ\aJnHtHU$hh:hh:OJPJQJaJnHtH-hh:hh:B*OJPJQJaJnHphtH?thli kon do msta, pYesvd eni, ~e je bude chrnit nadpYirozenou moc. Ve er vystoupili Xekov z kon a dali svmu vojsku znamen, na kterm mst jsou proboYeny hradby. Rozpoutal se straan boj, v nm~ vtaina Trojano padla, Xekov msto vyplenili a zaplili. Bohov vaak neponechali surov vyplenn Troje bez trestu. PYi svm nvratu domo byli Ye t vle nci sthni roznmi pohromami. Epos Odyssea vyprv o desetiletm bloudn jednoho z astnko trojsk vlky, ithackho krle Odyssea, l se hrdinov nvrat na rodnou Ithaku. V 7. a 6. stolet pY. n. 1. se jako vraz slcho individualismu za ala vce uplatHovat jako lyrika. Nzev tohoto literrnho druhu (z Ye . lyra = strunn nstroj) dokazuje, ~e se vyvjela v zkm sept s hudbou, byla ur ena k pYednaen za doprovodu hudby (s doprovodem paealy nebo lyry), pYpadn tance. Rozvjela se ve dvou formch - slov lyrika a sborov lyrika. PYedstavitelkou prvn skupiny byla napY. bsnYka Sapf, kter na ostrov Lesbos zYdila jednu z nejstarach bsnickch akol. Dalam zstupcem slov lyriky byl napY. Anakreon, tvorce tzv. anakreontsk lyriky, kter zahrnuje hrav milostn a pijck psn, oslavujc lsku, pYtelstv, vno, zpv, ~eny a jin ~ivotn radosti. Sborov lyrika byla pYedvdna spolu s tancem a za doprovodu hudebnch nstrojo chrem, sborem recittoro, zpvko a tane nko, kter ml vznamnou lohu i pYi pYedvdn divadelnch her. Nejvznamnjam tvorcem sbrek slov lyriky byl Pindaros. V tomto obdob se nadle rozvj epika, a to pYedevam ~nr bajky, co~ je krtk alegorick vypravovn, ve kterm zvYata, popY. i vci maj lidsk vlastnosti a jednaj jako lid. V zvru bajky je zpravidla mravn ponau en. Za prvnho tvorce klasickch bajek je pova~ovn Ezop, postava historicky nedolo~en. S mytologickm nzorem na svt a lidsk ~ivot se za n Yeck lovk vyrovnvat v dramatu a v prze naukovch oboro - djepisectv a filozofie. Prvn Ye t filozofov se ve svm hledn tzali po podstat, zkladn praltce a Ydu svta. Byli to napY. Thales, Pythagoras, Hrakleitos z Efesu, nebo Dmokritos. Vty: Antick literatura zahrnuje literaturu starovkho Xecka a Egypta. NE (Xecka a Xma) StaroYeck literatura se rozvjela od 5. stolet pY. n. l. NE (od 9. - 8. stolet pY. n. l.) StaroYeck nbo~enstv se Yad mezi polyteistick nbo~enstv. ANO Athna byla bohyn lsky a krsy. NE, bohyn moudrosti a vlky Xe t bohov podle staroYeckch pYedstav sdlili na Olympu. ANO Nejstara obdob staroYeck literatury se nazv archaick obdob. ANO Nejvznamnjami staroYeckmi eposy jsou lias a Odyssea, kter jsou pYipisovny bsnku Eposovi. NE, pYipisovny Homrovi Eposy lias a Odyssea jsou veraovan lyrick skladby. NE, veraovan epick skladby V eposu lias nevystupuje postava Odyssea. NE, vystupuje Epos Odyssea se odehrv po skon en trjsk vlky. ANO V eposu lias unesl Achilleus Helenu, ~enu spartskho krle Menelaa. NE, Helenu unesl Paris V slov lyrick tvorb na pYelomu 7. - 6. stol. pY. n. l. vynikali bsnk Anakren a bsnYka Sapf. ANO Nmtem anakreontsk poezie byla oslava radost ~ivota (napY. ~eny, vno, zpv). ANO Nejvznamnjam autorem bajek byl Pindaros. NE, Epos K Yeckm filosofom, kteY v 6. - 5. stolet pY. n. l. hledali praltku, z n~ byl vytvoYen svt, patYili Platn a Aristotels. NE, k nejstaram filosofom patYili napY. Thals, Pythagoras, Herakleitos a Dmokritos 898999p:x:::n;v;;<<<| & Fd9Dgdh: & Fd9Dgdh: & Fd9Dgdh: & Fd9Dgdh: & Fd9Dgdh: & Fd9Dgdh: dgdh: & Fd9Dgdh:x::::n;t;v;;<<<<<<f====>>>z>>> ?8?:?@@ @@@@@A A"AB BBBBλλλλλλλλλλλλh?a$hh:hh:OJPJQJaJnHtH-hh:hh:B*OJPJQJaJnHphtH3hh:hh:5B*OJPJQJ\aJnHphtH)<f===>z>> ?:?@@o & F d-D9DM gdh: & F d-D9DM gdh: & F d9Dgdh: dgdh: & F d9Dgdh:d-DM gdh: & Fd-D9DM gdh: @@@A"A BBB & Fd-D9DM gdh: & Fd-D9DM gdh:d-DM gdh: & F d-D9DM gdh:,1h. A!"#$% Dd1nx C TA<Nov logolink projekt BAREVNb5R)F`gz'Zl\ī(D2Fn R)F`gz'Zl\ī(PNG IHDR ` + pHYs.#.#x?vtEXtSoftwareAdobe ImageReadyqe<IDATx$g}g谎nqŚ*[,"K-b #t+;]1`ڇ k@R-]7anPO}^["jcSao7gɬʟUWDNtUf>YUzc- x`D &1]M岰veŘeN͕#\gR_I}M+G}r} Zh~lߣ#:׾$L8s ֏be-bN31g:[t.ujn67W{#)G3dNk9_#ݡ#<\3xߥ"kz.˩76MHhϊO{\r+MbsvIPSkYsлfPRƏ0EB}];MFjDzw˺%eHـ:}5[ ϩa)ÍuHt@8zf%<\mT+al]ʐ͐IOK9 f?ta|!ɱKı+g%m,*`x0һy[g+4c䋯ʼk`S>dQ͕垉t\ZX;bv9r?ܫ5 :.5[ -f?sWsY I>z|w>Gcfd7 :a_}͜v.Iy+e*~JN4m-Q,C1ڙjuj/\-2jBs5UPlw|\z̚ [dedq C7G M\'TuyrTϽCH4aŶrVA>٩7'Es=&?dvjeEX^7fٻN٣,_꾡 (.5.t(FX= Ϯq;oܧ>hulǘme{Zc1hۇ=A NksevF#ґe^*|z;i -kۖN @~0{cqCG?xy?w_cu~?b~u?5Ƨ/1ӄ?{L?>67C?:82O* :5aAQ#Ǐ-)p{ĔJS^[ev{A!Oyt)`}s\Hs:i//1vgzfv]SfC.?r7>(tۖ][IzP~0LzUzse+yM~w/V=PJG6IJt1a=BJpZBzV9ߟe{ds Lk4"q<-PB2u)GL>z94l$ep [ɐz`S6ϾqVcm癴0E\Y֐H];I2h7<(2FCB ٣GW^o{~2?y#^SzL=ry[oÐ<7;9}—GKm.g48[Vm"eۼaӿl]}‰ m;Ng#=݋PmY9<$p-WØ<)koP]DER՜HUʺl_ćl̡ȳxP+˝3/ҲߖfzOԳfcм3rnӎvc*W[H7($XK24/~+—.Ym͏Gœx}⏾)s'k/|p?NswN&a̶ NFRUs0gUY]ʵ+Ea; b6|ˋCcKZ*$u ~+ = rѐe z3 JSPer;Ui=d"Y R?=r=J&Ozߔ#zץ^=og0м/d-s@;zg@Q4s,{%./V1ֽ;zG NlCE=n΄+.ŀv6WRWr*=c^{QeSN!T%A |^dQI*#=)ߧ:9F;2UoEd9]:q{ _^&Ww~(WiCmD(ذ喡WOȵw<ڎx(͕eoO{庄K{z,:f){ͮkW֞Ĥշ)=B?;f?kF~\¥֧٧6˧ C>#a>g[ 3p8~P>Usϝ mwLKL̩V'Z'e_koƀfۿaC0b}_5 aȟ|U> Ungμ3ƼӋwk? ٧nQ I.Jˡ `; . A8o^eaWUrn!?g+ϫEU] vDz=Sm j2\l0}liIo6|"r]{z%j.2%mݔbG`}J )GJ}kG0ősWyB{O^p 'tuco=yCC /%eDQF{U\V%PFJ0F P6ސڲ̶.?wwZ7RROQs{T -6#?`k-vfQExPP "r9u{YΤaL &00L9ߥaȥEsWF,?:l,k.`$!˰<7q^נ`]7Ci9ˠ"-cMBÄ |8}H]39\l,EڰmRcN3勅-Cw]J8 wU؟0 m8rwuNaSSӮg a6Bf:W6`ٿ\} .=x^Ԟ֏if!s;bRnz=*|t}SΟCs!nUI0Fs0E¬Q@3co^Geo[o0ʀaÇ󻧕 uh=m6$!<;*P:eAls:nio޾XPOusxfi6{p?J;Qۼb(r;qQ`f>{u)۶>}a+7L{iF=qs}v{#=mZ 9\S%:c?. `fḳ߼Uﯘ @ūFyۉ8tuJpez>uI5㔩m [#CDI1F3^8rqlE|^>6Tu4beݻԃ;y3l,wά+C ݑ]2,ۅ&'46N%x/t'ufݫ4 u5Re6au:6qA ϒ {}7wѦ2^1{÷4 \8k!qE>0=#t5(:D~5RECezeP9_o$- ;r/Ie&JnO"\oL"NBǺo^HMO<` Š _GX3C㯹%s▗٧R/Jj|UT D\RӾrCˇ?=yē@ҫd`o(Bέ> 2=wJώZvH72ӮӨ?Yhqs1,AJ4=)ڣ^@}U3Y՗M؂u kg}8Pw!Eu%A4[w_);=P?qM5B3C2瞷?g>0|y[o||J)bYOIlts6sl1NDˣP5 4KQW͕9 _V^ nˁBs:]"s::Z޾2e7B.f79m9n Wŋf:ڪ6x=CXۓ{n齵(<tuwY9@1'T!P< AoqÐ7wwk:XBhnx~<ZWVuK #aOَCRf0nI;o×!Ś'G?0c':d]>5 4lܼg—,C@ɡuZdK\n^<[5W~|V\b̘?=m/\^ C#wo4xTfBv}#;?t;So6У?nF/=6kΟe9N!_C.¤g֨#dß9Q?9O, d:Քg+FY2ibh{,m㴹ϕ́by'Ͽ!s!| 0> kgړvd]:tE` Yz@ Lט>Y”9c#!J VJ/adwTz0@cڟ{ oSI6b<ڙ EnR9N2lލ͕f2Kz} q{ܵSjj <07|u+2馯[HSSDա#!͕qV!Z9<$=tND->cwnҔuNEb$ǘe~aLke%wB" :4y%l9 Mi' 3>Y01{m ( O~+q/ 9~1}dy@MK|(XI80=dw6]ȇ5ݮ̿o=6FY$7|JmhL YΪγ NM>Kwum9oZZk[gΥyfhӺ- ]:r>kY^e:N+F :',FXWͷ|֙K̶]f;8ί%jSiqc_8DYa7QVWkբ\ dqC(T|$tzdja팼 j^̏x}cXg4$3 9uY&uZUഒue+2H/'r~15xi*d0f3,`:&LtRCdW9uU&ms9 p^ϳ kCҶSD GWr%8sϴg3Xܾ gvs8y}sZs&˶z,u랉yb I@[_oFy^*'y,1f]X;.Bm9䃰`jvzaM.y>0pܶ]nsU\H׋9B> ?gl_JwO&, ]fuKAEC9m 8kguf2^ŔW2g f;73n{W䜣, PV3ܶ4_kgMK؏/q2ٶ>8ܕfn1D}h:|Yu^ן2:&'Z]kOFbseY>8c3qٮ_ސoi.Fz O t^jNmyrYLv\4e#_Yq_ _zaڞUo(6\׷]r|dApI;vlNմ5z?9Yp31ەuTɣ nh i?4cJN:V9x\eͤmj[v:Smw0G6WzYZ9^o谠77춴أuHGm|{$Ҁd!L9"mܨBU/􂵭âg ̘4 c{MʰL= 2퍸+'L8?}U7%3>D%?ig|.sR'RnNz|z\v#מ~&qӛi9uYx:yCm:zVu/, Y56:MxNG|N(ܞ&9A.^fvz7(iĻ׽v @m,X7z֎!q!΍p &xp%B}IvK 5|5 tzUzPXAq;I]A=0a}uL!LQ/>g'źf2챯1ckR ',ob::uR_ & sXr/#+E)Wx֌[ynJbG+r97N6)@;)Z;E}j9x)ћܶ noLm=w̻79oG=mb.cPOM&rR3ч룑CAK+{B b<33\R ڈ맥C|/neȥG{l0]V~+:'Kz.xzㄜwSiUΗw!̌{\{~5):H^"M9|酸G]o\,5I3TJ8xc ۭN`] | ~;k˶F"SdOg2j7g|玪m+{#<^MMJ]v`seg} 1v9a H/oP|θ>(^ʰ+O`㢄0gǰr}6 TIh{{| RƸYRM~F3kYIQ0nUSNbΥ:~;\/Oޥ zĮӉ6 K#X_X*bfLw17\{(>D\xdEޛ@E ambڹAo0 N%J9ҩMJ5`Y>w/7RMq.GzةKOH6WJYVzOC}vʖ/o(2 il0~<áMqKt\~b1͂vE űGIW>e#HY܋*bP.e0{]b}!˜N Y\˺ld.An۬\GOh8cQz.z.pΫ}m :T77J.89c!糹y1fw@li~ ;7gRڰy%Ychny}Ns#͕en뎨~}aLw2մq̧]m^-҇GL=/6Hc`n|zDN&jةkKM;i/M(5v٩)=n:SNRS)S/<(SOP2^?dݦjev$hyK]_o9=wIt<>A_Hr::g¿'˺6Wz"ٷ4D^ʷ~z`h{ڞu>] r J;y"mq> %ǭsY=#'C~J9.E8v\m;\ kCay=Oy GgRù=BzXBC3!P7 .~7͖7"(͕垉ڙLh4>kزmH^p޴:Ifʰ;׃ڽ&,h8ٷt _1h=z}t~m[7yi-`(Аlvx`zaOp_MUY;+i6yu93<>Oՙ q3桪KKagǂIߕ(_5yCrnNmpE!箦9V^|0 V^ |wo|כ _C1:rSvJXHM{B]4]q6[ycr#魳[$$v95&(lזھl{]s9HׅuXkT|=2&Y꤯mvt?q鉳pMs8l;Lc=u_S2u[&=L9o8#!]Eع"|2k=Ԝyu^cnlO=;:lS9SC mZ3N}6\'7om9-{pM3wv j͕Y8˚}/=P7^g.͞`{M;u4/2Z_P\3da!j j SrؿI}u^wjz{_ Xc_nhw mmhhiuSS-9gW31X)SX" hr3iQ֗$GLr|uc쯶_빈 "0D,ϖSɄIXOQ+M#ckSc~X^8&sV:n`js/ [ß{ޘ=o3gL%<$>EO^HfV !Sz=;q7-I Eͺ/ ϖ}Iip3D.7|/}փ9^}]TOZs*aKo zuejѱ0,|)jpߜE צP74F@IJ{|ꔹ MݛӶs{0wЮN9zXt]ڿuq6¹l;炪7myzmoqUc6L sIgjY2Q_ۓzc)6|ISV9H@Qm,7k$YI:DrcYg0QA}-`jx`&z=ZIӮ{Og͏~X~ƚyi*r}_9>3fjrXx!/)]HEO-(`]㠡Ѷzss&RT^jynk AK)/ 3۞SAG+a7!: ݸ7&o< aD _ 6CzzIzkw7cj9ԃݠw ٜϖxu%͐c;T"ls;>v.sVȹ}浝gnvg vNlm;H"G{CYعa/^^ݍe^Sưzն=BDh$`a팬dص .ô CWHNHR?vnSa^{PkPajQ—y2ho P!?yoxu(ȹF:j71׎8uRtK6qgYC-me2z|nyM/|n\2qxR^wyN)\vgϘ"=+qsĒw}z}Xn/mwHgkPkD`jXN[NϷ}aqyN_—!7&S1n)/8BOZvVQo(Gz,IrXH[9Ӱ,=9u[#DAǨshqZ9kcz˪W936Xnu߇0"q|gta熀,7>m^6lGf)Q?]X;ӎe3ZGMPH;tܙ0S;V-小j=(;,cZ ”k ֿ4yؒKnnY2Ȃ~7^sFNoz)"Yqْԡ~lkq|~!=ިAuD BΑ_ft,MEis\SL9K)o%ek߻uY'Q;拰#`䋯2=r>OzZEVg~Ur1=?`치/ {QtUm%"㫟(7VH_[B,3zr)$v`h02'isl3l_HNpǦu[;!:P窠q\ඟ)'}ci7dWѰv[`_}о2>o΄Vĺ/쇼ǽ7=Ze7AuwLz55² bf Ǽ-ICiBYgL1o{ ub6YB{LsM y.9'iOңozs8(eQ^ng$ Chϊsdxݔu(uH6ss-EKz]Vƿ/!F@-,(ܛZ Oq"W>M˜ }!·WT}ϻফMSsI'-q2|cJ븴}62m~{@mNs^&^5\pCΟs)RWfP9;Ecι,b:¹v`T}<,ygNשANw-0/dۢ(ft %vY{vqH2P;:1=l'^wO #yo9bClf|4 _8N^ҔI!#X60lG&|__uy,{+q)^##&6R kSGY^}=NTLN4<9g %7{9螷?g>u3U}x/݇o&~pˍXsutT!=YLokcNǽpk|˪uHbΠ7ui=etEI{m\O-Ssij-^YtΙ Np ya:ò[ ys0fmHI : JdseÅGǐr m΅ !nk0 ?YayӼI&pU3b҆zc^6{=?)z $ϺS'io㰥=xFPP]6?4|~ m+IЭ\8̻QN˟oZu ʵL~-}5k"(vrk35)^S󦛾v?k͹Nk{ﰯ_x*>UcTp/kp 4TѡkztvR{tuv^/=tM0Djt(7] &zdLݮ^lL=nҮokr;ۺ|IΟAB8>R [c<6o:t JK;kC K|mKM|1Wjs-Ň ˽Q"t[i7|ݔKi]cZ&ysvL,ְeUE/3+ڒk7z.uGʚQͪ5pBn+(~ZKjCΗAdBcΤ UG_Z޹G6{ti.4.׽[ r~-|gxS84^5weOANt A~&MKTޱUCRΙQoD0W^I|Ϛ;n0!S3/c^ם7ž4(ģEr1%\o^4k]weX5D^"A+YC"zl)x^rÍ\=ڀ:F!+1hZ}Z炚\P6qQ& jua_%6糩A۠.|r̔qʸ>!o<:`rc \Y8Xeq 3d.I0zGh[ Z mO>(c>9 \=m$u1MӬ/r9v?)Ȭ̎9PN1o4]DқcI΍cy/K<W{H9ԵG؇("rn8I+X:DqԐVs@(]ZXP[{3C'=~^\ѽQj6bBwvHX(l.<f9/4{Ӽ4oR֝va~НsNu@=q M_+F=L{"[JmvusC?(h\}glw^Oً׸/$,s-(͕冉ՀvM,f[+0O )[ͻMtS;!w}|(OTҧ^BnՄehgx>r\ o ]Bc܎4mbmMsxEL1f;7\0O**}$pbY0SY^ kPmcIztÏ:Į\측 4SYr醷}g;pOS oV&|(:任(O% +/?L lgFc,NJYVSo!=_9ZjHrֵmU&o!kC]Z1}tir)|W!ct9B\͐u.1U XF#L_k{>P6mnsw7ñIu 9Y.23~SK5>~Om,!=u ⚣ Rk~rUeIiTϔ'$I&O{&Yﬞ{#r|;yCP$ j^0EPN;vg'ywóc}JB0 8ǜ.>׷mI1\\9t¼Xl7"l<`v^ |[Gl{y-x!)Cey4FX1>y~5$)G#F8aNusV{+!C}gu-w^ۼb=Ďs[u3,gj ЩonMZ7rޜyOPS X^;jS\@i+΅}gr$C״ߋpw2ζKUֱa=g.4 _:q]븧=T˫fs*BTMԞ (kCQWoLi>RSQs!PhH57z)81Cn9N#8qn綜EA{9ϫλaڹwE=|PKYV+5dsc}MwsCz_nCuG:vyL R.뇥ly@,iB;TD;&ٛמRcn Ĝn.4$'/wFmZ{ܴÝ4ZfRw1l췤S'`M\kM W" `lcs;tY@;|ϓ vO3h%NXeLtʹqH{MSgAۛqe?Q;\tݾc21k!m3U;IX,7\i9ǎs9c*ޗ/},ը.P`i޿X4!~9y6$u.fΫ1;/&9,޸=$QܴWŎmr 39R)R}Τ̠QϬx&]˝em;׌ke0&Qo06Wȇ,7\j X/ż),TM1/_-6?)E7P£L5&#4 _o٩ LT)QU#jO#ڽ㵥ϭɔwq8+Ug b0M ̍mFlDiS\"|wTqi{иO]q;g=4F6̖6fB䚆[Ҵ7yo/mh#JE2Y.9O€AHofg$<]y %/m%kanٖJz5~CO2DR6^w03̯E*b_Ks#DХ&L(8A Ŧ˴=j'84Ki+Sc>np)Y(HMڶz&^E%hWa"1 u'deԋ4v(I4_5w {_5oPc$=_y{*e6F܎$_bC&4ELB_NN0C~~% i0Y 1=' Dz='w j ^ OJ#jry5ӝ;,j-E@כk3!b_o75s?BRB@hH x$(g[qˆ//fZ Z:MM߳ĬC*Ji5#ـ@4|y)Ѳ˽f#~K/⵰=MɝGkEoS^Gi%5offdq}o>2&nϗ'ny @H#$#=0M tf ^zÕLA'1%=pd7-nyע M×FwÐ2`&-lno;o׾nJ2x ly/jVI^"X̐ ?y]*d =9*a27Hn\Ӥ:DGdjn8&WҥG;ev"fԣ%Ԟf]H9pE?ggq/ 6^\kkv(6%W')אm] vU]Z#I9~0'nyѱ32Ah_\~@Ių(K (&'JTQWBC| 4$AWIۤ +c+av/Ìm_\쯫iZ9v|Jso\b~9׭MkMd0c?鹟{WG?xi~Kmw>5׽dꏬR(2Kz*U"ACPu[ޣ6$o$fTmUhyޫٚ)fy !fW0k< ,t#뫚I ںI67E3!cziX3}ݱy)7"Sco4}Aʸw3чƪ)%6׶?N[#ovidJx`'7J8ge䒵]^_sʢM-j8xoL05]^4_G07}ِ֟)%Pß{ȝ^4sBE a`&I(kœvwOzI+YG͵2Z!S,jUAhYkS686UvG? }v`/A{/s` OX!L Krb\X)Xd乣<ԽG|.h]쏭 35\|`ų9SQYyWݤNM~ʰXe3)}Zz{x|= _7O.h ;vlNU;5up8Ñj T5 msֽ&X9ÎhфSk ˈs\pe893+7r|VY6&n#~m*$;VSNB.iUyLS"թE*wr.GW9"[3XNosunm]gNJ.vy|ZA{=K$۸_7}m[ZZ0V)}La PYNMyj_5`'2`NO~n^!ϟ^ y?~揾lm7ǂLGm5rӛp%#JlR>$ Ly"ȯFafm-(mOZ|ݸ>N0ɍźf+fWAn\^$ڙ8b +G }8ki׻R'}3&';"9mtX!w(4bL CKe{}Ne\Gmmu@0R&(gݼkqq\Kg\_~ͽ.+ÿ sUzKEo+Cӫ? 5G pL3X`.iMqs;t1!Lv( cr %dDtT9h+.v~m5d4iEHP/VxiԷ~ eT唳mdw%;ڎ~O9CǍ {SO RsN#+j<i)mz{8[z}?;91nw+ޘ̡m-zz 󕸜v"=*r~y|ϫ[bod~ۂ\w=P 8_kd{ǎ-q|[Ve ;'{>}9fj&-wtE%ͮc8ŘE{siǙc^^̺Ej^.@3s}d{;ǻ׍/2eo½ﻞy.K؂| ZM+[+:f6^m¡iɀ '{:͠+XȐq:6˗`J ["Hxůw݄ͭ2-O"IZ9.l,xK9sE2(-xUms=Eh Fqu궙\{WdmgZOb_bF96 N7Y1gMϫef\sܪ1ϭigLƴfvl6)UFOprP1 K1Zs$l쭑xhceozg'Ú7tS|uo>ͻyb}±L{{@[v<>Hv &kZ@7RB^p۵= {qVcV&yZ/ZzA|m]c?Bėư)@U5/_.VUL'_݆9矏Sݿsw<G1T~!?>BGX"RhhF89~9/R+l2ehʋHamiؾOE]11";-i}.fÖW9-G~hnh[V ̑SXW1GY\?㵥B2ԗܞc˵=w.n mmM0/]Zw#'F/wU1sGy=NB?!6j%h >u2|ӦoNYœ_s绦ssf8 {)$]6bq 4u%wͯx~)&[3"sE;Oܣs4cS`GٶWVkòg=r@M$t{mq_+"7?&tuo9PKX/ LJ_QמzT^t~~F<p/G[fI(iW=zȆf:p kW~'^ t&^HYc݌b\>N1 U1Dž$9B=vm< _5L>j;t9{B qEkŒ 璿e9`P_Fꋶ B.Ҫq]*Z{etM `Wmk9즴y8NanF4&ȨvlJ6=xqn mf"uD KomKyϣ~nxs@L d]y 0Q< lXw`ͳw_4+ߘ"j-on${0 lhאqνhcSIX;rq؇wH+_ SlMlqj&k{39kBDGG{O= )#5eMb<~ܰϚCj !m;Xy#J4!%? #k捯{O}w#E *6!/JhOZ9R~Q$ǢrTLbM-(׎Z~WhRmxVӄtvRݐE'X&yhhSDCCs<d,>H?݀q薳qƞ~rI_Vt;~As@7-Con)u1$VW_&5ͻ7B: U)fqҒE5CP $҄* z+SN6ya@JcV#bZJi(o [$ފ_ts.![3Eه˺vܱ)ARH=![S&jdNN|g;3si7qf37'ӬVb$>f߱G3Q¼ V¹S[fIJضS}bWY׃nmGqyWadԻ\CVѮ/H]5vBTΎ#m Uњm,sXx#Y0%泟TODنݟlta1 ʊ'P~Q wYԜk)2AumOC)mi֒|ZW1u~M))nxYјY/yn$ L/f/#Ĉ;弶7ҶN8O夾xL YsTl=/bێcw+烔8I+┘fĠۆv9HJ:[7ZIc6U,m+9͝O%&95mFyIaܘdYkC>8<3 gGϯ9sVNa-FNӖXWNKZWRn'53*rˊ 1Nў^h>cS01Pv3ΫM`}s)҉A|^/W3}WɊ Ǜ$JXiQNZ?U_ʲEM;{4cryDƥ"*]{'q>@ܻl֧*C>Zܛs~"0"H&̻0/|s kG,CV=_T̈gw0`͍qtЦIb3&{g+}SCV1YYw;ԺF bք6nZ2>7&EBB|앸o2{5N76gZN'oϤCE[ >p?GG$!m qQ1",bY]b77wCyœ[ૉ+ױ?p_{cB{;6;ʋ!=7/~%Ow!ނt7Nflv~ 6a;]nF,jW[>͆NƵA4^p])ɧ+Uo+19VD5ɰhP܀Y @nʄ-ǂ%S|U|YT&_5)KUg(3wKkyvc޺_]s-/6ݺ={jIܵN?ToH;jz|xP]'l G=r#_dD+)V씔)qyA*s\Js/?-]'V-3y*Tý6tߩ"Bь﯆ aGē//|//O1*np[E*pto3qJ3<7 -GDMm_3triy`Wؖ.=,hx`Aܠb٭o:(gEy܀ױ_`wIg']s̋fUqN9S9FgB|a3h "pix̛wK^BY_h4*8O7oO9W/M/Lwee5dDߐpTft{cm<3QV^V{3!³ڧ[ET'QzY=;귟,t]ϩoP5<*mV8f5ROj _u^ &Wڟk~[+0V %Y7L~fzb7's~H& hj;BqNMOiYvm B9v"TS +lk'XcpO}׳$X2/VWg^ ?2r]h'@A䳏_TNks?;f۱_Yq7?oG/_K}_wh "XZZ:oD"&"_m;Plt3E=ykƯO{dt_j'b#Ǯ"Zg׽pL1$ uQW',{6tU9rFFUl-2 _fvl}W_}kEoR|-/vԆv Bmƍ-%35ܹRKEفly=e'-XF߻~ž{L"[0UËi3:ZK/lQxOm8kغQpm\I[R9uskFh߉aƺǏ-o$jMo|ev8H*6̪&fo&md٨@N5zHSrqs} Js8U^Ko}8@'g0l2E@ҘNs--VR]!ݵv-*U]Ct30Na|m8v鸔8ME44m+bG"L0 %|#eF!?lC9ln>3=.[y㫾hq7L}2%Bjt%He37"rAe#Hi{3͔S[ЩCvaUϴ7}tuE7PU yJK'/~sO"ՠ 9etSA 149s|lcHKė;Ne|*l'oh?ڶ9QKG>lWb9ϖu!bƂd1G[n:~ŗ)1k78LOHc14Ƿ^xmG`ߍmu瘤I}ٶ]@ZQZ}ԏƋ oL_4nț',ѽ D{tÙWy9Y_dq5mê3Ϟs瓬-'Ek% Ot=1ʹoz1J)pfmyiYmsM®|r%cp /kg+LsѶtt]Le/$]-]zsmt iyU^|=㾼ir~[<7㇬'/9zdmS^QڵT~V]UkcIy^ջj@_c%n=DO2VEmvJWq)1}-0k4mk5_m{o2Eir 빝Gd;.KMnCL0>+!j_ d3\.7}ݿa~'y=*G_V|>;?G(kG{y >awq{͇kCE5fIʺd3u f+IU q6@j-}$ B/C4SeܺպHzl}X_2ۚZYnfI7X2R~mR{G&Cdo7˾ڮ%"Ҷظn8>՗0b͔Yh|޺SϮgvmP3޴g nY-lUNw8"'{ ݪ܏M;jq9K?lk%\#1%~d;;a; 7W4n~xkz𮧉c%>g~&׃327;r9mSBCKq8[>kH~LpmiuPDijyf :UtRaۚ [sMjVѾlE:/MDʦZ}#bG֮[]ӬYT_Z5/k;K[4.5+"t^0&L s ["|fA?#Y'}y, E ۟J)ۏwێ/-"]Rg|㫾H@X8!_cXri/U-%73ᬶNw%dle79a ʟ4-ywAQ'~=X&EsBf"LP]{LnrW{]MhhE grvA"8!j18VAd1HHʒv3c{nۏ"[;[5y7[r @ 3^q&,dK?4wӹO"Ad_g4|d;ƙ<ۿ `/d1f6VtC3XtGf/n|i[] 7=**ֵqmH3]6L6ߦ RQonHG̸?Y!\K}#Ճ#[FP˷&fњtݨmulXG]Tq/ne}ƥvŶs("pV iA}1"|'{!pesZ-s9 beiY>+g͞sI e[e^ P7nKu}I\nįeb"o%%_LP%ŭwv~Mדܦ(M逸D6"Ć9ܢyyr&r]"FhٲQb)bNJ%+y~9P]Hϩ{URfki`h˺MoĊ !2G[_uNJƵoiP9~؎}M g혰m%քqLhS?c\fwڳpP00`y;͋_xr(|ŏ 9ɗqyё/ؖ7VÜ0imkͳ$sg[-" ފ'mM%<1u ǚN[9e2ʑkv[kxjqbn>zo^ 4_GGju /39 UUoM:[ŭYI5V~_{ 2w+:gtWEٮ9/Nٖǽeo A /\q1ǔ)kәQbv[Gl;n?223ug0 0N;*~a& mdqr[2\%s{_g;ې!GecʋOŖi+~?{sa4B_b فO|wq"D| nܖ|h4Yzq[kݳ.r|9m6MSQO2*.F/,0[`ֶhk?~D槞~aW6Ym]jy<6](qqaAĸ LCcw۫PP7G޼i#ŶFl4ƱqE|ye$A Pqi*$-%Eė6\]i_*+ mҍ7>/BgO=4~KS ,'SO?;{tx %גfrj'sMB4g/ֵ[V>ENMiqP_ ڶINK S>J~V8Njm`8rOb]}y}\{QϦg?iC/~^!EvL ƖmA Ϻc9~sN s]u^rN:s<0bΤjC!Vu97–-[O3vGi_aVӮn=,uKCVNa^vE_^5ˤ= ^E@x` ak!kmsA`Ha802jny>x臶=z\g^9;59`m_-~ u]sƼ NB &,2Qny1~8Ap("",!0͜sE:ys@V1/nT&⸦dm]6 y84s3Upayݺ;-nmdG9W]*.0`aq`%s詐Ls竪[3IaBDP[)T":{n#Ml` 9J2ax7Y3)`?Fm]h?x"e 5c0k()''"v摖{!cwG8ynHG_$ì =͂A/ڦQ@X:NFa3v)ۡ٪΂A<:FCč2mmoe1(hÜƙk[Ńiu?Rv6!㬅P:s`.$al=lDnbqMdVM-CNK'9֊t;nT8X80G[gśqp1's^|$}Y{ -vm$~Vdٷػ:tGN 9EQcΙ-hPO=̮9&==Gr@luiY,%v}|(#,!6kzPw=EP;⵼9lVQ] 헶eP򚼐ɞ̳3&G U &R^izxk3fkŏZ:2H@Ms~Ke+ɗ)6bŕ)k+NÄ,fl&(tq0p|DY/кYqa~)8M(-='/K7bgdxW 1>dӼU/M3@Fb>58clR3`$0@1`&@A`&@ArIENDB`x666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH6666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666662 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@66666 OJPJQJ_HmHnHsHtHN`N Normln dCJ_HaJ(mHsHtH fRf h:Nadpis 5ddd@&[$\$"5CJOJPJQJ\^JaJtHJA J Standardn psmo odstavceZiZ 0Normln tabulka4 l4a 0k 0 0 Bez seznamu T/T h: Nadpis 5 Char"5CJOJPJQJ\^JaJtHd^d h:0Normln (web)ddd[$\$OJPJQJ^JaJtHPK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vj\{#p7SI0F;Pe7|j!t욻b˭r,qlآyHQ,Qc,=1v)!];d`#=%^IzoES.K"Em٦ī3ZuH:0xM%\*{( ]$3>0q-!k .5Ҍ:l$dҹ3M6n(]&C"I(^'[>?< kRD=r/afowFGRÉ3: =):AC lb<' ]ٱc,V]9xO36 *9}≳SI.Hx/ !PWJ7aSia䰳XTIeHr6U2AW^^ A뜀 c2ĆDu>uhzebR?w y^=xMAs>T~J\=vuzz1{7וSKBHfЖ 58N5zfR2B+Q1W5-Iͯl!dhRGph bGw.D2ΧZ`%ɦn8EM1^N*gv/j)F֯.-`JFR[Z57?l$&tS*v%|IEPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!_xtheme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] .Lx:B#8<@B"$%8@0( B S ?ho]fDK*/ OTch4 ? # * LT `e ;>333 E5} )U RxrG +d$؛S*8<@,\Ìj/Vl,DM ;DT4+%W,CV/\Иcjer9cf\ fqTg~RgҮ8^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(opp^p`CJOJQJo(@ @ ^@ `CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(^`CJOJQJo(PP^P`CJOJQJo(cjecf/\DT%W +d f5} DMg~RgS*<@,U j/E1k/ *h:?a$/@ ( (UnknownG.[x Times New Roman5Symbol3. .[x Arial7..{$ CalibriC.,.{$ Calibri Light?= .Cx Courier New;WingdingsA$BCambria Math"qܒJ- /- /!20KHP $Ph:2!xx Hewlett-Packard Company Josef MachH     Oh+'0h $ 0 <HPX`Hewlett-Packard CompanyNormal Josef Mach4Microsoft Office Word@Ik@D- @t- ՜.+,0 hp Hewlett-Packard Company/  Nzev !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxy{|}~Root Entry F tData '1TablezHWordDocument .LSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStorextBtU1Z5KE404Z3OQ==2xtBtItem PropertiesOCompObj { DocumentLibraryFormDocumentLibraryFormDocumentLibraryForm  F)Dokument aplikace Microsoft Word 97-2003 MSWordDocWord.Document.89q